Carregant...
 


Decret

El Govern va atorgar al Cos de Bombers, el 7 d’octubre del 2002, la responsabilitat exclusiva dels rescats de muntanya, que va tenir com a conseqüència uns canvis organitzatius dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.
LesLleis.com

Alhora el Govern també va aprovar, el 19 de febrer del 2003, a proposta de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, l’atorgament d’un complement de responsabilitat addicional (CRA) als membres del Grup de Rescat, Immersió i Muntanya (GRIM), que han percebut en tretze pagues fins a l’aprovació del Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.

En aquest sentit, l’article 40, relatiu a la retribució del Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, no preveu de forma expressa la retribució de la prima no consolidable per adscripció a una unitat i, eventualment, a un grup o secció en tretze pagues.

Així, s’ha considerat oportú precisar que la prima no consolidable que reben els membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments quan estan adscrits a una unitat i, eventualment, a una secció o un grup, pel temps que hi estiguin desenvolupant les funcions corresponents, es percebi en tretze pagues: dotze pagues mensuals i una paga extraordinària el mes de desembre.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 12 de desembre del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.