Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error en l’article 5 del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, de data 27 de febrer del 2019, publicat al BOPA núm. 25, de data 6 de març del 2019, es publica la correcció següent:
LesLleis.com

On diu:

“Article 5. Àmbit d’aplicació

2. Vinculades a infraestructures:

a) Xarxes aèries o soterrades de transport d’energia elèctrica amb un voltatge igual o superior a 20 kV, i d’una llargada superior a 500 m, quan afectin terrenys naturals.
b) Xarxes aèries o soterrades, de calor útil i de fred útil; xarxes de comunicacions electròniques i altres de naturalesa anàloga d’una llargada superior a 500 m quan afectin terrenys naturals.
c) Instal·lacions de producció d’energia elèctrica per a potències superiors a 500 kW.
d) Carreteres, vials, túnels, ponts i viaductes, tramvies, metros aeris o subterranis, murs de contenció, proteccions de riscos naturals i infraestructures aeronàutiques.
e) Pistes forestals i accessos en terreny natural per a maquinària de llargada igual o superior a 100 m.”


Ha de dir:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.