Carregant...
 

Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Regulació general

Es troben subjectes a les prescripcions d’aquest Reglament els actes i les actuacions sotmesos a la llicència urbanística d’obres majors prevista al Reglament de construcció que impliquen treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny. Igualment estan subjectes a les prescripcions d’aquest Reglament, en els continguts que els pertoquin, les actuacions de les administracions públiques l’abast de les quals equivalgui a les característiques d’una obra major.
LesLleis.com

La protecció dels interessos públics i privats, i del medi ambient, es vehiculen a través dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental, dels plans de restauració i de vigilància ambiental, i dels estudis geològics, geotècnics i altra documentació diversa que preveu aquesta normativa.
Article 2. Normes generals de procediment

1. No es pot iniciar cap de les activitats a les quals es refereix l’article anterior sense que s’hagi seguit el procediment i obtinguda la llicència urbanística corresponent, segons el procediment general, especial o simplificat que preveu el Reglament de construcció en funció de la llicència a obtenir.

2. Els informes vinculants del ministeri responsable de l’ordenament territorial i del ministeri responsable del medi ambient, i si escau, d’altres ministeris competents en compliment de la legislació sectorial aplicable per raó de la matèria, o les facultats de revisió que els corresponen, s’exerceixen d’acord amb el que preveu el Reglament de construcció.

3. Per obtenir els informes vinculants anteriors o a l’efecte de portar a terme la revisió documental corresponent, el promotor dels treballs i de les activitats definides en l’article anterior ha de presentar al comú, juntament amb la sol·licitud d’obres o de llicència, els documents tècnics que s’indiquen en annex, quan sigui el cas.

4. El comú envia tots els documents al ministeri responsable de l’ordenament territorial, el qual tramet la documentació tècnica i la garantia, quan escau, als altres ministeris per raó de la legislació sectorial aplicable.

5. El ministeri responsable de l’ordenament territorial i els altres ministeris competents per raó de la legislació sectorial aplicable poden demanar al sol·licitant més informació tècnica.

6. Els defectes, les deficiències o els incompliments normatius són tractats d’acord amb les normes previstes al Reglament de construcció, en funció del procediment de concessió de llicències que s’utilitzi.

7. Correspon al ministeri responsable de l’ordenament territorial, al ministeri responsable del medi ambient i al comú, segons les competències respectives, la inspecció de tots els treballs i les activitats que estant sotmesos a aquest Reglament, per verificar que es duen a terme correctament.




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.