Carregant...
 

Reglament de modificació del Reglament d’organització i funcionament de la Junta Electoral, del 19 de gener del 2001


Exposició de motius

En la seva sessió del 15 de desembre del 2000, el Consell General va aprovar una modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum de 3 de setembre de 1993, amb la que va ser creada la Junta Electoral. D’acord amb la seva exposició de motius, la Junta Electoral va substituir les funcions històricament atribuïdes al Govern en relació als processos i campanyes electorals i referèndums, esdevenint un òrgan ad hoc independent, al que la llei atribueix la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament de dits processos, per mitjà d’una composició col·legiada de membres de diversa designació i d’un funcionament basat en els principis de simplicitat i operativitat.
LesLleis.com

La llei regula el nomenament i la composició de la Junta Electoral, les seves competències, la forma d’exercir-les i el control de legalitat dels seus acords; i remet els altres aspectes del seu funcionament a les disposicions de caràcter general que ella mateixa acordi. En aquest sentit, va ser adoptat el Reglament d’organització i funcionament de 19 de gener de 2001.

La Junta Electoral considera que escau modificar el succint contingut del Reglament a fi de resoldre’n algunes mancances, que l’experiència ha fet paleses. Tanmateix, mentre no arribi una revisió completa del seu articulat, la Junta Electoral ha d’abordar sense dilació el règim d’incompatibilitats dels seus membres, regulant-lo adequadament per tal de compatibilitzar-ne el regular funcionament amb la independència en l’exercici de les seves funcions.

En aquesta nova regulació, la Junta Electoral ha ponderat que són factors que coadjuven la independència de l’òrgan, tant el caràcter tècnic dels seus membres, com la condició col·legiada i el règim de majories per l’adopció d’acords. Així mateix, es considera que no exercint la Junta Electoral una potestat jurisdiccional ni estant integrada en l’Administració pública, el règim d’incompatibilitats dels seus membres no ha de replicar necessàriament les previstes en les respectives lleis reguladores, sinó que ha d’ajustar-se a les particularitats de la seva funció i tenir en compte que la multiplicitat d’interessos, persones, grups, associacions i partits polítics que participen o es veuen afectats, d’una manera o altra, en un procés electoral, no poden suposar un bloqueig funcional que faci estèril la seva existència.

D’acord doncs amb els motius que han estat exposats, la Junta Electoral, en la seva reunió del dia 22 de març de 2019, ha acordat dictar com a disposició de caràcter general, la modificació del Reglament d’organització i funcionament de 19 de gener de 2001, en els termes que segueixen.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.