Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

El Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, aprovat pel Decret del 7 de juny del 2017 i que va entrar en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al BOPA, estableix, a la disposició transitòria segona, que els metges que en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reglament estiguin convencionats amb la CASS queden acreditats, si bé la seva acreditació queda sotmesa a les causes de revocació recollides a l’article 5 d’aquest Reglament.
LesLleis.com

Aquesta disposició transitòria segona també preveu que els metges que en algun moment anterior a l’entrada en vigor d’aquest Reglament han estat convencionats amb la CASS, un mínim de dos anys consecutius de forma ininterrompuda, així com els metges a qui s’ha revocat l’acreditació, en incórrer en algun dels supòsits de l’article 5, exceptuant l’apartat f, puguin sol·licitar novament l’acreditació si compleixen els requisits de l’article 3 d’aquest Reglament, salvat els dels apartats a i b, dels quals queden exempts.

L’objectiu d’aquesta disposició transitòria segona és que els metges que han exercit al país de forma prèvia a la publicació del Reglament d’acreditació quedin acreditats o puguin accedir a l’acreditació per continuar exercint com han fet fins ara.

No obstant, hi ha el supòsit dels metges que han exercit com a metges generalistes al país en l’àmbit privat sense conveni amb la CASS, que no preveu el Reglament en els termes previstos actualment, però no hi ha cap motiu qualitatiu o de seguretat perquè no puguin accedir a l’acreditació.

Vist el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut en funcions, el Govern, en la sessió del 30 d’abril del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació de la disposició transitòria segona del Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. La disposició transitòria segona esmentada queda redactada de la manera següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.