Carregant...
 

Reforma del Reglament del Consell General de data 23 de març del 2020

Introducció d’un nou capítol al Reglament del Consell General
LesLleis.com

Capítol sisè bis (del Títol IV).- Dels estats d’alarma i d’emergència

Article 136 bis

1. Quan el Govern declari l’estat d’alarma, ha de trametre immediatament al Síndic General una comunicació acompanyant el decret que hagi aprovat, a l’efecte de notificació. La Sindicatura en dona trasllat als Consellers Generals, que poden demanar la informació i la documentació que considerin procedents.

2. Per prorrogar l’estat d’alarma més enllà del termini de quinze dies que estableix l’article 42 de la Constitució, el Govern ha de sol·licitar autorització al Consell General. Aquesta sol·licitud l’ha d’adreçar al Síndic General abans que finalitzi l’esmentat termini.

3. Els Grups Parlamentaris o un Conseller General amb la signatura de dos membres de la Cambra poden presentar propostes sobre l’abast i les mesures vigents durant la pròrroga fins a dues hores abans de l’inici de la sessió en què s’hagi de debatre la concessió de l’autorització sol·licitada.

4. El debat del Ple s’ajusta a les normes del capítol tercer del Títol II per als debats de totalitat, i s’inicia amb l’exposició per un membre del Govern de les raons que justifiquen la sol·licitud de pròrroga de l’estat d’alarma. A continuació s’obrirà un torn exclusivament per als Grups Parlamentaris i els Consellers Generals que han presentat propostes i un altre per a aquells que no ho han fet.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.