Carregant...
 


Decret


Decret del 8-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

La Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, aprovada pel Consell General el 23 de març del 2020, preveu nombroses ajudes d’abast temporal limitat que han de permetre pal·liar, en la mesura del possible, els primers efectes que aquesta situació de crisi sanitària provoca sobre les persones i sobre les empreses, d’acord amb els principis de solidaritat i de corresponsabilitat.

Entre les ajudes previstes, l’article 4 autoritza a absentar-se del seu lloc de treball els progenitors que treballen en sectors no afectats pel cessament d’activitats i que s’han vist, en canvi, afectats pel tancament dels centres escolars, les guarderies i les llars d’infants, per tenir cura del fill o fills menors de catorze anys o amb discapacitat per tal d’evitar situacions de desemparament d’aquests infants. Les hores de treball no efectuades per aquesta causa són compensades pel Govern mitjançant un mecanisme que s’ha d’establir per via reglamentària.

Aquesta mesura excepcional i temporal requereix una regulació concreta que en garanteixi l’accés i el control. Amb aquest objectiu s’aprova aquest Reglament, que n’estableix els requisits, les persones beneficiàries, el procediment de sol·licitud, la durada de l’ajut i el sistema de compensació del Govern.

Per tot això, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Govern, en la sessió del 8 d’abril del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del permís retribuït extraordinari durant les absències per tenir cura del fill o fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és regular els requisits, les persones beneficiàries, el procediment de sol·licitud, la durada de l’ajut i el mecanisme de compensació del Govern referents al permís retribuït extraordinari al qual poden accedir les persones assalariades que compleixin els requisits establerts en l’article 2 d’aquest Reglament per les hores no treballades per tenir cura dels fills a càrrec menors de catorze anys o amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.