Carregant...
 

Decret


Decret del 13-5-2020 de modificació del Decret del 16-10-2019 pel qual s’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals de la temporada d’hivern en el sector hoteler i del Decret del 29-4-2020.

Decret del 13-5-2020 de modificació del Decret del 16-10-2019 pel qual s’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2019-2020 en el sector hoteler i del Decret del 29-4-2020 de modificació del Decret del 16-10-2019

El 16 d’octubre del 2019, a l’empara dels articles 5 i 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern va aprovar el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2019-2020 en el sector hoteler.

Aquest Reglament responia a l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat d’Andorra durant la temporada d’hivern i la necessitat de mà d’obra del teixit econòmic i empresarial del país i preveia que el període màxim de vigència de les autoritzacions temporals atorgades a l’empara del Reglament fos fins al 3 de maig del 2020. Així doncs, els titulars d’aquestes autoritzacions temporals d’immigració disposaven d’un termini de vuit dies naturals a partir de la data de finalització de la vigència de l’autorització per abandonar el país o per regularitzar la seva situació d’immigració d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents.

La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, o coronavirus associat a la COVID-19, ha comportat una aturada de l’activitat econòmica del país, que ha afectat d’una manera especial els treballadors titulars d’autoritzacions temporals d’immigració que, en situacions normals, un cop acabada la temporada d’hivern, haurien tornat als seus països d’origen.

Vista la situació general causada per aquesta pandèmia i les mesures preses per tots els països per limitar la mobilitat de les persones com a mesura de lluita contra la proliferació del virus, no tots els titulars d’autoritzacions temporals d’immigració han pogut abandonar el país abans del venciment de l’autorització d’immigració, i alguns han pogut quedar en situació irregular al Principat. En aquest sentit, el Govern, en data 29 d’abril del 2020, ja va aprovar una modificació del Reglament de quota que prorrogava les autoritzacions temporals d’immigració fins al dia 15 de maig del 2020. Vist que la situació a escala mundial no permet un retorn a la normalitat, escau modificar novament el Reglament de quota i tornar a prorrogar les autoritzacions temporals d’immigració.
LesLleis.com

Ateses les consideracions esmentades, i a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 13 de maig del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.