Carregant...
 


Decret


Decret del 9-9-2020 d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social.

Exposició de motius

El Decret del 27 de maig del 2015 publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del 3 de juny del 2015 va aprovar el Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social, que desenvolupa els capítols segon i tercer del títol II del llibre segon de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i regula els procediments relatius a la cotització i a la recaptació dels recursos del sistema de la seguretat social.
LesLleis.com

La disposició addicional segona d’aquest Reglament estableix que a partir de l’1 de gener del 2016 les empreses i els patrons domèstics que tinguin més d’un treballador assalariat han de presentar el full de cotització per mitjans telemàtics. Les empreses i els patrons domèstics amb un sol treballador poden continuar rebent el full de cotització per correu electrònic o desplaçar-se a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per recollir el full i presentar-lo en paper.

Atès que la tramitació digital dels fulls de cotització de les persones assalariades s’ha anat efectuant de manera satisfactòria i ha permès agilitar el procediment de declaració dels fulls de cotització de les persones assalariades, i s’han reduït així els desplaçaments de les persones assegurades a les oficines de la Caixa Andorrana de Seguretat Social;

Amb l’objectiu de potenciar la digitalització de l’Administració pública andorrana i de continuar, de manera progressiva, amb la implementació de la via digital de la declaració de la cotització, es fa necessari modificar la disposició addicional segona del Reglament i establir que les empreses i els patrons domèstics amb un sol treballador poden continuar presentant el full de cotització en suport paper a les oficines de la Caixa Andorrana de Seguretat Social fins al 30 de setembre del 2021. La resta d’empreses i patrons domèstics han de presentar els fulls de cotització mitjançant certificat digital al portal web de la CASS;

El Govern, en la sessió del 9 de setembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.