Carregant...
 

Decret del 30-9-2020 de modificació del Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC).


Exposició de motius

El capítol segon de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) estableix que l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic permet al Govern planificar, coordinar i racionalitzar les accions, les mesures i els projectes encaminats a la consecució dels objectius definits per aquesta Llei.

L’article 11 de la mateixa Llei crea la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (a partir d’ara, “CNECC” o “Comissió”) com a òrgan consultiu en els àmbits d’acció previstos per la Litecc i, en especial, en relació amb l’avaluació i el seguiment de l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic, i n’estableix els actors clau que l’han d’integrar com a mínim, les seves funcions i la tipologia de les reunions que han de mantenir.

La CNECC té com a funcions fer el seguiment de l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic i dels seus programes d’acció, i participar en la revisió, la modificació i l’adaptació dels seus objectius.

Aquest Reglament dona compliment a l’apartat 4 de l’article 11 de la Llei, que estableix que la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic ha d’adoptar el seu reglament de funcionament intern.

Igualment, tenint en compte que l’article 37 de la Llei estableix que l’Estratègia nacional de mobilitat, que elabora el Govern mitjançant els ministeris competents en matèria d’energia, i de canvi climàtic, de transport i de mobilitat, ha de permetre, entre altres, la promoció d’un model de mobilitat més sostenible, sense perjudici que la Comissió pugui acordar la creació d’altres subcomissions de treball per tractar qüestions específiques, aquest Reglament crea la Subcomissió Permanent de Treball Tècnic en el Marc de la Mobilitat (SPTTMM), com a objectiu de fer el seguiment de l’Estratègia nacional de mobilitat sostenible i dels seus programes d’acció.

El Govern, en la sessió del 12 de febrer del 2020, va aprovar el Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC), i amb posterioritat es va convocar la primera reunió de la CNECC, moment en el qual es van rebre sol·licituds per part de diferents agents sobre la voluntat de participar en aquesta Comissió.

Ateses les funcions de la CNECC, es considera oportú prendre en consideració favorablement aquestes sol·licituds i es modifica la composició de la Comissió per tal de donar-hi resposta.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del dia 30 de setembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC), que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC)

Article 1. Objecte

Aquesta norma té per objecte regular el funcionament intern i la composició de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC), creada per l’article 11 de la Llei 21/2018.
Article 2. Naturalesa

La CNECC és l’òrgan consultiu en els àmbits d’acció previstos per la Llei 21/2018, i en especial en relació amb l’avaluació i el seguiment de l’Estratègia nacional prevista a l’article 10.
Article 3. Funcions

La CNECC té com a funció fer el seguiment de l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic, dels seus programes d’acció, i participar en la revisió, modificació i adaptació dels seus objectius.
Article 4. Reunions de la CNECC

1. Les reunions de la CNECC poden ser plenàries, temàtiques o extraordinàries.
LesLleis.com

2. La CNECC es reuneix en sessió plenària almenys una vegada l’any, a iniciativa del president.

3. La CNECC es reuneix en sessió temàtica, a la qual poden assistir tècnics externs i representants de diversos sectors de la societat relacionats amb l’energia i el canvi climàtic, quan ho cregui oportú el president.

4. A més, es pot reunir en sessions extraordinàries també a petició del president o meitat més un dels seus membres.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.