Carregant...
 


Decret


Decret del 14-10-2020 pel qual s’aprova el Reglament del Comitè Tècnic SARS-CoV-2.

Exposició de motius

La pandèmia causada pel SARS-CoV-2 ha obligat, a l’empara de l’article 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, publicada pel Decret legislatiu del 26 d’agost del 2009, a adoptar mesures urgents i excepcionals que han afectat les persones, les famílies, les institucions públiques i privades, el sector econòmic i el sistema de salut, per lluitar contra la transmissió comunitària de la malaltia i prioritzar la salut de la població.

L’actual situació epidemiològica i sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 fa necessari disposar d’un comitè de caràcter multidisciplinari, integrat per experts de diferents àmbits de la salut, que ha d’assessorar el Govern en les accions que cal dur a terme per minimitzar el risc de transmissió de la malaltia tenint en compte les darreres dades epidemiològiques i sanitàries.

Per aquest motiu, i en virtut de l’article 47 bis, apartat 2, del text refós de la Llei general de sanitat esmentada, s’ha considerat necessari promoure aquest Reglament, que té com a objecte crear el Comitè Tècnic SARS-CoV-2 i establir-ne les funcions, la composició, el funcionament intern i la vigència.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 14 d’octubre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del Comitè Tècnic SARS-CoV-2, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del Comitè Tècnic SARS-CoV-2

Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament té com a objecte crear el Comitè Tècnic SARS-CoV-2 i regular la naturalesa, l’objectiu, l’adscripció, les funcions, la composició i el funcionament d’aquest Comitè.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.