Carregant...
 


Decret


Decret del 2-12-2020 d’aprovació del Reglament de l’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra i dels seus àrbitres.
LesLleis.com

L’article 25 de la Llei 47/2014, del 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra exigeix als àrbitres, o a les institucions arbitrals en nom seu, la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i preveu que el Govern n’estableixi reglamentàriament l’import mínim.

En el mateix sentit, l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 13/2018, del 31 de maig, del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra estableix que aquest Tribunal ha de contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys que pugui causar en la prestació del servei d’administració dels arbitratges, i que sigui proporcional a la naturalesa i l’abast del risc assumit amb la prestació del servei esmentat. Així mateix, l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei esmentada disposa que el Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra ha d’exigir que els seus àrbitres tinguin contractada una pòlissa de responsabilitat civil professional que cobreixi els danys que puguin causar en l’exercici de la seva professió d’àrbitres. En ambdós casos, el Govern ha de determinar els imports mínims que han de cobrir aquestes pòlisses.

Consegüentment, s’estableix en aquest Reglament l’import mínim de la pòlissa d’assegurança obligatòria que ha de contractar el Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra com a institució arbitral, així com de les pòlisses d’assegurança civil professional que s’exigeixen als seus àrbitres.

Ateses les consideracions esmentades, el Govern, en la sessió del 2 de desembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de l’import de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra i dels seus àrbitres, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de l’import de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra i dels seus àrbitres

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament s’aplica al Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra i als seus àrbitres, d’acord amb les disposicions de l’article 8, apartats 3 i 4, de la Llei 13/2018, del 31 de maig, del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.