Carregant...
 


Decret


Decret del 2-12-2020 d’aprovació del Reglament referent al sacrifici d’animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’una espècie animal que hagi esdevingut perjudicial.

Exposició de motius

L’any 2012, el Consell General, en la sessió del 12 de juliol, va aprovar la Llei 13/2012, de tinença i protecció dels animals, com a text legislatiu que establia el marc regulador dels principis pels quals s’havia de regir el dret a la protecció i el benestar dels animals.

Arran d’aquest marc legislatiu i d’acord amb el que s’establia als apartats 3 i 5 de l’article 9 de la Llei esmentada, el Govern, en la sessió del 16 de juliol del 2014, va aprovar el Reglament referent al sacrifici dels animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial, que per primera vegada regulava les condicions en què es poden fer les captures i el sacrifici de la població d’una espècie animal o d’un individu d’una espècie que en un moment determinat pugui esdevenir perjudicial, com ara el fet de poder causar danys a les activitats agràries, a la ramaderia i a l’ecosistema o bé també davant situacions que poden afectar la salut animal i la salut i la seguretat de les persones.

Aquest Reglament també establia els mètodes de sacrifici aplicables als animals domèstics, tant si es tracta d’animals de renda com d’animals de companyia, així com els que són aplicables als animals de fauna autòctona i no autòctona i als animals salvatges urbans, amb la finalitat d’evitar-los sofriments innecessaris.

Posteriorment, el Consell General va aprovar un nou marc legislatiu referit a la tinença i la protecció dels animals que es va concretar per mitjà de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals, la qual ha anat també evolucionant i ha patit diverses modificacions al llarg del temps, que es concreten a través del Decret legislatiu del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals.

L’article 32 del títol V de l’esmentat text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals regula les competències en matèria d’inspecció i control que corresponen als diversos ministeris del Govern que hi puguin intervenir en funció de si es tracta d’animals domèstics de companyia i de renda o bé d’animals salvatges, tant de fauna autòctona com no autòctona, i també les competències que en aquesta matèria corresponen als comuns.

En aquest sentit, la Llei estableix que els comuns s’han de fer càrrec, entre altres coses, del control dels animals salvatges urbans, és a dir, els animals salvatges de les espècies que es determinin reglamentàriament i que, d’acord amb el que determina l’article 3.i de la Llei, viuen compartint territori geogràfic amb les persones al nucli urbà de ciutats i pobles.

L’article 3 del Reglament referent al sacrifici dels animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial, del 16 de juliol del 2014, determinava com a animals salvatges urbans les rates comunes (Ratus ratus), els coloms (Columba livia) i els gats domèstics (Felis catus) que viuen en colònies urbanes o periurbanes.

Si bé aquest Reglament ha estat una eina de gran ajuda a l’efecte de poder establir els mecanismes per vigilar i controlar les poblacions d’animals o els individus de determinades espècies animals que en un moment determinat esdevenen perjudicials perquè poden generar danys a tercers, o fins i tot esdevenir una potencial amenaça contra la salut animal, el medi natural i la salut i la seguretat de les persones, convenia adaptar-lo tant a l’evolució del marc legislatiu com a l’evolució de les estructures i els mecanismes de control que les administracions públiques han creat amb l’objecte de poder-hi donar compliment.

En aquest sentit, la situació actual permet, doncs, concretar millor a la norma algunes de les actuacions en matèria d’inspecció i control perquè s’adeqüin al que preveu la Llei.

Així doncs, el conjunt de mesures previstes en aquest Reglament desenvolupen el que s’estableix a l’article 9.5 del Decret del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016, de tinença i de protecció d’animals, i per consegüent no afecten els animals domèstics d’espècies de renda que es destinen a la producció de productes que es comercialitzen per a consum humà, que es regeixen d’acord amb el que s’estableix a la Llei d’agricultura i ramaderia, del 20 de juny del 2000, i la Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària, i la normativa que les desenvolupa.

Aquest Reglament tampoc no afecta els animals de renda que són criats a les explotacions agràries pe a autoconsum personal tal com es disposa a l’article 9.4 de la Llei 11/2016, de tinença i de protecció d’animals, ni tampoc les espècies animals que són caçables, que es poden pescar o que poden ser capturades, definides respectivament per les disposicions que regulen la caça i la pesca.

Consegüentment, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 2 de desembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament referent al sacrifici d’animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’una espècie animal que hagi esdevingut perjudicial, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queda derogat el Decret d’aprovació del Reglament referent al sacrifici dels animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial, del 16 de juliol del 2014.

Reglament referent al sacrifici d’animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’una espècie animal que hagi esdevingut perjudicial

Capítol primer. Objecte i definicions

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular:
LesLleis.com

1. Les condicions en què es pot efectuar el control, la captura i el sacrifici de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial per a altres poblacions animals, per a l’agricultura, per a la ramaderia i l’ecosistema, així com per a la salut animal, la salut de les persones i la seguretat pública.

2. Els mètodes de sacrifici aplicables als animals domèstics, ja siguin de companyia o de renda, els de fauna autòctona, els de fauna no autòctona i els animals salvatges urbans, de manera que es facin assegurant una pèrdua de consciència immediata amb la finalitat d’evitar-los sofriments innecessaris.
Article 2. Exclusions

Aquest Reglament no s’aplica en cas de sacrifici d’animals de renda destinats a la comercialització dels seus productes per a consum humà, ni de renda criats a casa per a consum personal. Tampoc no s’aplica en cas de sacrifici d’espècies caçables o que poden ser pescades, definides respectivament per les lleis i les disposicions reglamentàries vigents en matèria de caça i de pesca.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.