Carregant...
 


Decret


Decret del 2-12-2020 d’aprovació del Reglament de les garanties d’origen d’energia elèctrica renovable i de cogeneració d’alta eficiència.

Exposició de motius

En un context global de lluita contra el canvi climàtic, Andorra ha iniciat una transformació del model energètic que neix de la necessitat d’introduir els canvis necessaris per garantir la sostenibilitat i la sobirania energètica del país. En aquesta línia, s’han fixat les bases d’un nou model energètic, en el qual l’electricitat es posiciona com a vector energètic de canvi.

La Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) esdevé l’eix vertebrador de les accions d’Andorra en l’àmbit de la transició energètica i de la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, s’estableix, per primer cop, un percentatge mínim de producció elèctrica nacional del 33% per al 2030 i del 50% per a l’horitzó 2050. Igualment, es considera que la producció nacional d’electricitat s’ha de fonamentar, com a mínim, en un 75% en les energies renovables. A banda d’aquest compromís, l’increment de producció d’energia elèctrica nacional s’estableix com una mesura necessària per contribuir a la diversificació energètica i afavorir la seguretat en l’abastament energètic i la competitivitat econòmica.

La Declaració d’emergència climàtica aprovada aquest gener pel Consell General, acorda reconèixer la crisi climàtica i, en conseqüència, declarar l’emergència climàtica i ecològica; alhora, també acorda encomanar al Govern que adopti, entre altres coses, l’elaboració de l’estratègia nacional d’acord amb la jerarquia establerta per la Llei per garantir i reforçar els objectius definits per la Llei 21/2018, i, concretament, que la producció elèctrica nacional provingui en un 80% d’energies renovables.

D’acord amb el que estableixen els articles 20 i 22 de la Llei 21/2018, el Govern va aprovar, el 13 de maig del 2020, el Reglament de la generació d’energia elèctrica amb la clara voluntat de promoure la consolidació de les energies renovables en el mix elèctric del país. Per això, el Reglament configura un marc normatiu sòlid i agilitza la tramitació administrativa associada per assolir els objectius d’Andorra en l’àmbit de la generació d’energia elèctrica d’origen renovable.

La Llei 21/2018, mitjançant l’article 21, crea, el Certificat nacional d’energia elèctrica, que acredita que la quantitat d’energia que hi figura ha estat produïda a escala nacional per una instal·lació en concret, a partir de de l’aprofitament de fonts d’origen renovable.

En base als objectius de la Llei 21/2018 i amb la finalitat de consolidar les energies renovables en el mixt elèctric d’Andorra, aquest Reglament instrumentalitza les previsions de la Llei i desenvolupa el marc normatiu per a la certificació de l’origen de l’energia importada, exportada. Igualment s’incorpora la certificació de l’energia produïda mitjançant instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència.

L’activitat prevista per aquest Reglament es configura entorn al Sistema de garantia d’origen, com l’instrument que assegura el control i la vigilància, alhora que assegura la traçabilitat, la publicitat, la gestió permanent i l’actualització de la titularitat de les garanties d’origen atorgades a l’electricitat generada a partir de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència.

La garantia d’origen de l’energia elèctrica acredita que una quantitat determinada d’energia elèctrica ha estat produïda a escala nacional, o bé importada, i n’acredita l’origen segons si es tracta de l’aprofitament de fonts renovables d’energia, o bé instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència.

Així doncs, els diferents actors del sector elèctric disposen de nous mecanismes de finançament, mitjançant la transmissió o la comercialització de les garanties d’origen de l’energia elèctrica, i, entre altres coses, es dota els usuaris finals de l’energia d’eines que els permeten certificar-ne l’origen.

En aquest sentit, en el marc de la informació i la protecció dels usuaris, el Reglament posiciona la garantia d’origen com a mecanisme d’informació per facilitar la presa de decisions i de foment del consum responsable en un context de transició energètica.

Amb tot, aquest Reglament fixa el Sistema de garantia d’origen i tot allò relatiu a les modalitats d’emissió, transferència i comercialització de les garanties d’origen, alhora que estableix els mecanismes de control i vigilància de l’activitat prevista per l’article 21 de la Llei 21/2018.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 2 de desembre del 2020,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de les garanties d’origen d’energia elèctrica renovable i de cogeneració d’alta eficiència, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de les garanties d’origen d’energia elèctrica renovable i de cogeneració d’alta eficiència

Article 1. Objecte

1. Aquest Reglament té per objecte:
LesLleis.com

a) Establir les condicions de l’emissió, la transmissió i la comercialització de garanties d’origen elèctric 100% renovable, i de cogeneració d’alta eficiència, i en detalla el conjunt de procediments associats.
b) Reforçar les accions en l’àmbit de la informació i protecció dels usuaris previstes per la Llei 21/2018, en la mesura que defineix el contingut mínim dels certificats i dota els consumidors d’energia elèctrica de les eines necessàries per facilitar la presa de decisions i el foment del consum responsable en un context de transició energètica.
c) Desenvolupar les previsions de la Llei 21/2018 en relació amb el control i la vigilància de les activitats previstes pel Reglament.


2. Les garanties d’origen d’energia íntegrament renovable, i de cogeneració d’alta eficiència, poden acreditar l’origen de:

a) L’energia elèctrica produïda a escala nacional.
b) L’energia elèctrica importada.
c) L’energia elèctrica exportada.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.