Carregant...
 

Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades en els àmbits civil i administratiu davant els batlles i els tribunals, i en l’àmbit penal davant el Cos de Policia i davant els batlles i els tribunals, com també el benefici de la defensa i l’assistència lletrades gratuïtes.
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. L’Estat andorrà garanteix el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades, a l’efecte d’acomplir el dret fonamental a la defensa que estableix l’article 10, apartat 2, de la Constitució, a:
LesLleis.com

a) Qualsevol persona sospitosa o detinguda que presti declaració davant el Cos de Policia o en relació amb la qual s’hagi d’efectuar un escorcoll domiciliari o un reconeixement d’identitat.
b) Qualsevol persona que comparegui davant els batlles i els tribunals en qualitat d’encausada o inculpada prop de la jurisdicció penal, sempre que la defensa i l’assistència tècnica lletrades siguin preceptives d’acord amb la legislació aplicable, i qualsevol persona que a criteri del batlle o el tribunal competent requereixi la defensa i l’assistència tècnica lletrades prop de les jurisdiccions civil i administrativa.
c) Qualsevol persona que ho sol·liciti o ho requereixi amb la finalitat d’actuar prop de la jurisdicció penal, sempre que la defensa i l’assistència tècnica lletrades siguin preceptives d’acord amb la legislació aplicable, i qualsevol persona que pretengui constituir-se com a acusació privada o particular en els processos que se segueixen per infraccions penals perseguibles únicament a instància de part, i per infraccions penals de caràcter públic i semipúblic si el batlle o el tribunal competent adopta una resolució que comporti la finalització provisional o definitiva del procés i la constitució com a acusació privada o particular sigui temporània, d’acord amb la legislació aplicable.
d) Qualsevol persona que ho sol·liciti amb la finalitat d’actuar prop de les jurisdiccions civil i administrativa, sempre que la defensa i l’assistència tècnica lletrades siguin preceptives d’acord amb la legislació aplicable.
e) Qualsevol persona víctima de la violència de gènere o de la violència domèstica que ho sol·liciti o ho requereixi amb la finalitat de presentar una denúncia davant del Cos de Policia i d’actuar en qualsevol procés judicial que porti causa, directament o indirectament, d’una situació de violència de gènere o de violència domèstica, fins i tot en la fase d’execució de les resolucions que es dictin en aquest procés.
f) Qualsevol persona que ho sol·liciti o ho requereixi amb la finalitat d’atorgar un conveni que formalitzi l’acord assolit mitjançant el Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia, i d’obtenir-ne l’homologació judicial posterior en el marc d’un procés de separació matrimonial, de divorci o de regulació o modificació de mesures paternofilials.
g) Qualsevol persona víctima del tràfic d’éssers humans que ho sol·liciti amb la finalitat d’actuar en qualsevol procés judicial que porti causa, directament o indirectament, de la seva condició de víctima.


2. En cas que les persones esmentades a l’apartat anterior acreditin una situació econòmica desfavorable o d’insolvència, declarada pel batlle o el tribunal competent, la defensa i l’assistència tècnica lletrades són gratuïtes i a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.
Article 3. Organització

1. El Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra organitza els torns de guàrdia i els torns d’ofici que siguin necessaris a l’efecte d’acomplir les disposicions d’aquest Reglament.

2. En aquest sentit, el Col·legi ha de garantir la continuïtat i l’eficàcia dels torns esmentats a l’apartat anterior.

Capítol segon. Defensa i assistència tècnica lletrades en virtut dels torns de guàrdia i els torns d’ofici

Article 4. Modalitats

1. L’Estat andorrà garanteix el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades a les persones esmentades a les lletres a, b i e de l’apartat 1 de l’article 2, d’una banda, i a les lletres c, d, e, f i g de l’apartat 1 de l’article 2, d’altra banda, en virtut dels torns de guàrdia i d’ofici corresponents, respectivament.

2. La defensa i l’assistència tècnica lletrades que s’efectuen en virtut dels torns de guàrdia es garanteixen davant el Cos de Policia d’una banda, i davant els batlles i els tribunals d’altra banda, i es desenvolupen al despatx central de la Policia situat a l’edifici administratiu de l’Obac i a la Seu de la Justícia, respectivament. Excepcionalment, es poden desenvolupar en altres dependències.

3. La defensa i l’assistència tècnica lletrades que s’efectuen en virtut dels torns d’ofici es garanteixen davant els batlles i els tribunals i es desenvolupen a la Seu de la Justícia. Excepcionalment, es poden desenvolupar en altres dependències.
Article 5. Configuració i assumpció dels torns de guàrdia

1. El torn de guàrdia davant el Cos de Policia es configura diàriament mitjançant quatre advocats diferents que assumeixen la defensa i l’assistència tècnica lletrades (titular, primer suplent, segon suplent i tercer suplent) de qualsevol persona sospitosa o detinguda que hi presti declaració, o en relació amb la qual s’hagi d’efectuar un escorcoll domiciliari o un reconeixement d’identitat.

2. El torn de guàrdia davant els batlles i els tribunals es configura diàriament mitjançant tres advocats diferents que assumeixen la defensa i l’assistència tècnica lletrades (titular, primer suplent i segon suplent) de qualsevol persona que hagi de declarar en qualitat d’encausada o inculpada prop de la jurisdicció penal, sempre que la defensa i l’assistència tècnica lletrades siguin preceptives d’acord amb la legislació aplicable, i de qualsevol persona que a criteri del batlle o el tribunal competent requereixi la defensa i l’assistència tècnica lletrades prop de les jurisdiccions civil i administrativa.

3. L’advocat que assumeix la guàrdia davant els batlles i els tribunals com a titular assumeix, el mateix dia, la guàrdia davant el Cos de Policia com a tercer suplent.

L’advocat que assumeix la guàrdia davant els batlles i els tribunals com a primer suplent assumeix, el mateix dia, la guàrdia davant el Cos de Policia com a segon suplent.

L’advocat que assumeix la guàrdia davant els batlles i els tribunals com a segon suplent assumeix, el mateix dia, la guàrdia davant el Cos de Policia com a primer suplent.

L’advocat que assumeix la guàrdia davant el Cos de Policia com a titular assumeix, l’endemà, la guàrdia davant el Cos de Policia com a primer suplent.

4. L’advocat que presta la defensa i l’assistència tècnica lletrades per primera vegada davant el Cos de Policia n’ha de garantir la continuïtat davant el Cos de Policia i, sempre que sigui possible, davant els batlles i els tribunals, amb independència de l’advocat que assumeixi la guàrdia davant el Cos de Policia o davant els batlles i els tribunals, com a titular o com a primer suplent, segon suplent o tercer suplent.

Tanmateix, en cas que la persona detinguda renunciï a la defensa i l’assistència tècnica lletrades davant el Cos de Policia en el moment de la detenció, la defensa i l’assistència tècnica lletrades que es puguin prestar amb posterioritat són a càrrec de l’advocat que assumeix la guàrdia davant del Cos de Policia com a titular en el moment en què s’han de prestar aquestes defensa i assistència tècnica lletrades.

L’advocat que presta la defensa i l’assistència tècnica lletrades davant el Cos de Policia n’ha de garantir la continuïtat davant els batlles i els tribunals si la defensa i l’assistència tècnica lletrades es presten el mateix dia o l’endemà del dia en què s’hagin prestat davant el Cos de Policia, sempre i quan estigui en funcions de guàrdia. En cas que la defensa i l’assistència tècnica lletrades davant els batlles i els tribunals es prestin amb posterioritat a l’endemà del dia en què s’hagin prestat davant el Cos de Policia, han d’anar a càrrec, preferentment i si és possible, de l’advocat que hagi prestat la defensa i l’assistència tècnica lletrades davant el Cos de Policia i si no fos possible pel lletrat que estigui de guàrdia aquell dia.

5. L’advocat que presta la defensa i l’assistència tècnica lletrades davant els batlles i els tribunals pel torn de guàrdia ha de continuar prestant, amb posterioritat i si escau, la defensa i l’assistència tècnica lletrades pels torns d’ofici penal, civil o administratiu.

6. Quan calgui garantir la defensa i l’assistència tècnica lletrades mitjançant els torns de guàrdia a diverses persones al mateix temps, tant davant el Cos de Policia com davant els batlles i els tribunals, i el nombre d’advocats titulars o suplents sigui insuficient, l’advocat que assumeix la guàrdia com a titular ha de localitzar, i fer-ne possible la presència i l’actuació, en el termini més breu possible, els altres advocats que siguin necessaris a aquest efecte i estiguin adscrits prèviament als torns de guàrdia establerts pel Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.