Carregant...
 


Decret 98/2021, del 24 de març del 2021


Decret 98/2021, del 24-3-2021, d’aprovació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades.

Exposició de motius

El 17 de desembre del 2014, el Govern va aprovar el Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades, amb la finalitat de desenvolupar aquest dret en virtut dels torns de guàrdia davant el Cos de Policia i davant els batlles i tribunals i en virtut dels torns d’ofici penal, civil i administratiu, com també el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes. Tot plegat d’acord amb l’article 10, apartats 2 i 3, de la Constitució; l’article 99 de la Llei qualificada de la justícia, del 3 de setembre de 1993; l’article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993; l’article 12 i l’article 24, apartat 1, lletra d, de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, i els articles 14, 15 i 22, apartat 3, de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, tenint en compte que algunes d’aquestes disposicions legals havien estat reformades recentment per ampliar els drets i les garanties de les persones que són objecte d’un procés penal. A més, aquest nou desplegament reglamentari també era necessari per configurar un sistema que permetés la continuïtat en la prestació de la defensa i l’assistència tècnica lletrades mitjançant el torn de guàrdia, per regular per primera vegada els requisits i les condicions per obtenir el benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes, i per reconèixer explícitament el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades en els àmbits civil i administratiu, amb independència de la situació econòmica de la persona que sol·licita aquest dret.

El 3 de maig del 2016, es va aprovar la modificació de l’article 22 del Reglament esmentat per adaptar-lo a les disposicions del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig. Posteriorment, el 12 de juliol del 2017, es va tornar a reformar el Reglament per concordar-ne el contingut amb l’article 18, apartat 2, de la Llei 1/2015, del 15 de gener, per a l’eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, i garantir així el dret a l’assistència tècnica lletrada a qualsevol persona víctima de la violència de gènere o de la violència domèstica, amb la finalitat que pugui actuar davant els tribunals i en el marc de tots els processos judicials que portin causa, directament o indirectament, de la situació de violència de gènere o de violència domèstica. A més, es va aprofitar la reforma reglamentària per canviar puntualment o completar algunes disposicions a l’efecte d’esvair dubtes interpretatius o proporcionar més claredat a la redacció d’aquestes disposicions.

El Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia, creat mitjançant un reglament del 17 de desembre del 2014 i que porta causa del Servei de Mediació Familiar existent des de feia anys, ha esdevingut un servei útil i imprescindible a l’efecte de proporcionar una atenció personalitzada, integral i àgil a les persones usuàries de l’Administració de justícia. No obstant això, pel que fa als processos de mediació familiar que hi tenen lloc, s’ha constatat que és cabdal garantir que les persones que hi participen puguin comptar amb l’assistència tècnica lletrada oportuna, en concret quan es tracta d’atorgar un conveni de separació matrimonial, de divorci o de regulació o de modificació de mesures paternofilials que, posteriorment, ha de ser homologat judicialment. Així, les modificacions reglamentàries que es promouen a hores d’ara fan possible que l’advocat que correspongui pel torn d’ofici civil defensi i assisteixi les parts per tal d’atorgar i homologar judicialment el conveni que formalitzi l’acord assolit mitjançant el Servei de Mediació Familiar.

Al mateix temps, s’aprofita aquesta reforma del Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades per precisar que les regles relatives al desenvolupament dels torns d’ofici també són aplicables quan es tracta de la defensa i l’assistència tècnica lletrades de les persones víctimes de la violència de gènere o de la violència domèstica, la qual cosa no s’havia especificat suficientment en virtut de la darrera modificació reglamentària del 12 de juliol del 2017 així com de les víctimes del tràfic d’éssers humans, per tal d’adaptar la norma al Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans, obert a signatura a Varsòvia el 16 de maig de 2005, i a les recomanacions del Grup de Lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (GRETA).

Finalment, en el marc de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes, s’introdueix en el text, d’acord amb el que preveu l’article 26 d’aquest Reglament que, en cas de situació econòmica desfavorable o d’insolvència sobrevinguda, el benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes s’apliqui a totes les actuacions que es facin des de la petició d’aquest benefici i per als tràmits que s’hagin efectuat a partir del moment de la sol·licitud, sempre que sigui resolta favorablement.

En qualsevol cas, però, l’abast de les modificacions esmentades anteriorment i la facilitat per consultar la norma reglamentària d’ara endavant aconsellen de no promoure una norma reglamentària en què s’estableixin només les disposicions que es reformen, sinó d’aprovar un nou Reglament del dret a la defensa i l’assistència lletrades, per bé que la majoria de les disposicions es mantinguin invariades en relació amb les del Reglament del 12 de juliol del 2017.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 24 de març del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades, que entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades en els àmbits civil i administratiu davant els batlles i els tribunals, i en l’àmbit penal davant el Cos de Policia i davant els batlles i els tribunals, com també el benefici de la defensa i l’assistència lletrades gratuïtes.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.