Carregant...
 

Decret 355/2021, del 10 de novembre del 2021


Decret 355/2021, del 10-11-2021, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Nacional de l’Habitatge.
LesLleis.com

L’Institut Nacional de l’Habitatge, creat mitjançant la Llei 15/2021, del 17 de juny, és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi, amb independència de l’Administració general, per desenvolupar les funcions que li són atribuïdes d’acord amb el que estableix la Llei esmentada i la legislació vigent.

Els objectius, les funcions i les competències de l’Institut Nacional de l’Habitatge, així com la seva organització, estan establerts al capítol segon i al tercer de la Llei 15/2021, sense perjudici que la disposició final primera encomana al Govern el desenvolupament reglamentari de la Llei i, en concret, l’aprovació del reglament d’organització i funcionament de l’Institut Nacional de l’Habitatge.

En compliment d’aquest manament legal, es promou aquest Reglament, que es desglossa en deu articles, que en defineixen l’objecte i desenvolupen o completen la regulació legal pel que fa a l’organització i al funcionament intern.

Tot plegat amb l’objectiu de dotar-se d’un òrgan eficaç en matèria d’habitatge que exerceixi la missió que té encomanada amb la col·laboració del Govern, mitjançant el ministeri responsable de l’habitatge, que té atribuïdes, entre altres funcions, la definició de les polítiques públiques d’habitatge, d’acord amb el Decret 175/2021, del 26 de maig del 2021, d’estructuració del Ministeri de Territori i Habitatge.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, el Govern, en la sessió del 10 de novembre del 2021,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Nacional de l’Habitatge, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Nacional de l’Habitatge

Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament té com a objecte desenvolupar i completar la regulació de l’Institut Nacional de l’Habitatge (en endavant, “INH”) establerta a la Llei 15/2021, del 17 de juny, de creació de l’INH (en endavant, “Llei 15/2021”).
Article 2. Organització

Els òrgans de l’INH són:

1. El Comitè Director.

2. La Direcció.
Article 3. Comitè Director

El Comitè Director és l’òrgan directiu col·legiat de l’INH i està integrat per tres membres nomenats pel Consell General i té atribuïdes les funcions establertes a l’article 10 de la Llei 15/2021.
Article 4. Funcionament del Comitè Director

1. La Presidència del Comitè Director recau sobre la persona que ocupa la Direcció de l’INH.

El Comitè Director es reuneix de manera ordinària, com a mínim, dos vegades a l’any, al primer i al segon semestre. La presidència del Comitè en fa la convocatòria, mitjançant qualsevol mitjà que n’acrediti la recepció, en què fa constar l’ordre del dia. La convocatòria es du a terme almenys amb tres dies d’antelació, excepte en casos d’urgència apreciada per la mateixa presidència.

La convocatòria urgent ha de ser notificada amb 24 d’hores d’antelació com a mínim. La urgència ha de ser ratificada a l’inici de la sessió per la majoria dels membres del Comitè Director.

Sense perjudici del que s’estableix sobre la convocatòria d’urgència, el Comitè Director es pot reunir en sessió extraordinària, a petició de la presidència o de dos dels seus membres.

2. El Comitè Director queda vàlidament constituït quan dos dels seus membres hi siguin presents. La presidència hi ha de ser present de forma necessària.

3. Les decisions del Comitè Director s’adopten per majoria dels presents. La presidència té vot de qualitat per dirimir els empats. Les decisions del Comitè Director es recullen en un llibre d’actes que han de signar la presidència i la secretaria. Els certificats d’aquestes actes són expedits per la secretaria amb el vistiplau de la presidència.

4. El Comitè Director pot adoptar acords en sessions celebrades mitjançant dispositius telemàtics bidireccionals, sempre que cap de les persones membres del Comitè no s’oposi a aquest procediment i que totes disposin dels mitjans necessaris per a això i es reconeguin recíprocament, la qual cosa ha d’expressar-se a l’acta del Comitè i al certificat dels acords que s’expedeixen. En aquest cas, la sessió del Comitè es considera única.

5. L’adopció d’acords per correu electrònic o correspondència o per qualsevol altre mitjà que garanteixi l’autenticitat del vot i sense sessió s’admet només quan cap de les persones membres del Comitè no s’oposi a aquest procediment. La remissió del vot per escrit i l’acceptació es poden remetre per mitjà de correu electrònic.

6. La secretaria del Comitè Director és assumida pel personal tècnic de l’INH, a instància de la presidència. Si durant una reunió, el personal tècnic no està disponible, un dels membres del Comitè Director que no n’ostenta la presidència assumeix la secretaria.

Correspon a la Secretaria les funcions següents:

- Estendre les actes de les reunions del Comitè Director.
- Signar les actes amb la presidència.
- Expedir les certificacions de les actes amb el vistiplau de la presidència.


7. És aplicable de forma supletòria el que disposa en matèria d’òrgans col·legiats el Codi de l’Administració.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.