Carregant...
 

Correcció d’errata


Correcció d’errata del 27-7-2022 per la qual s’esmena un error d’omissió en el Decret 306/2022, del 20-7-2022, d’aprovació del Reglament de la targeta magna.

Vist que s’ha constatat un error d’omissió en el Decret 306/2022, del 20-7-2022, d’aprovació del Reglament de la targeta magna (BOPA núm. 90 any 2020, del 27 de juliol del 2022), a efectes de seguretat jurídica, es torna a publicar íntegrament el decret amb l’annex corresponent.

Decret 306/2022, del 20 de juliol del 2022

Decret 306/2022, del 20-7-2022, d’aprovació del Reglament de la targeta magna.

Exposició de motius

El Govern, en el context de les mesures adoptades en el marc de la política social, per tal de facilitar la millora de les condicions de vida i l’exercici dels drets de la gent gran, expedeix la targeta magna, la qual acredita al titular la condició de persona gran i li obre l’accés a diferents prestacions, serveis i avantatges públics o privats, principalment el transport públic gratuït dins el territori nacional.

Sense perjudici dels beneficis previstos, el Govern podrà afegir a la targeta magna altres utilitats, que consideri avinents.

En data 27 de novembre de 2019, el Govern va aprovar el Decret d’aprovació del Reglament de la targeta magna. Així, es regulen els requisits per poder beneficiar-se de la targeta, la vigència i les condicions d’ús, el procediment per a la sol·licitud i la seva concessió, els casos en què es pot sol·licitar un duplicat o una nova targeta, i les capacitats de l’Administració a l’hora de controlar el bon ús d’aquesta.

Mitjançant aquest Decret, es modifica el Reglament de la targeta magna, del 27 de novembre del 2019; concretament en l’article 2, que fa referència a les persones beneficiàries, en el punt 2, s’especifica que també podran accedir a la targeta magna les persones que es trobin en situació de jubilació anticipada i obligatòria quan hagin complert 60 anys.

D’altra banda, se simplifica la documentació requerida a l’article 5 que ha d’acompanyar la dita sol·licitud, amb l’objectiu de facilitar als beneficiaris la tramitació a través d’un procediment més àgil i eficaç.

En qualsevol cas, per donar compliment al principi constitucional de seguretat jurídica, promoure la claredat normativa i facilitar la consulta de la norma, es promou aquest nou Decret 306/2022, del 20-7-2022, pel qual s’aprova el Reglament de la targeta magna.

Ateses les consideracions anteriors, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, el Govern, en la sessió de 20 de juliol del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de la targeta magna, que entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de la targeta magna

Article 1. Objectiu

L’objectiu d’aquest Reglament és regular la concessió i l’ús de la targeta magna com a targeta que acredita la persona gran per accedir a determinats beneficis econòmics, socials i culturals dels sectors públic i privat, d’àmbit nacional.
Article 2. Persones beneficiàries

1. Per poder beneficiar-se de la targeta magna s’han de complir els requisits següents:

a) Tenir 65 anys o més.
b) Tenir entre 60 i 65 anys i beneficiar-se d’una pensió de viduïtat o d’invalidesa grup A3 o equivalent de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
c) Ser resident a Andorra de manera legal, efectiva i permanent en el moment de la sol·licitud i durant el període de vigència de la targeta en els termes establerts a l’apartat 3 d’aquest article.

LesLleis.com

2. No poden accedir a la targeta magna les persones que hagin optat voluntàriament per la jubilació anticipada o prejubilació d’acord amb la normativa de la seguretat social vigent a Andorra, tret que la jubilació anticipada sigui obligatòria, cas en el cal presentar la justificació de l’entintat que la va concedir, i que la persona interessada hagi complert 60 anys.

3. Només tenen dret a gaudir de la targeta magna les persones nacionals i les persones titulars d’una autorització de residència i treball d’acord amb la legislació vigent en matèria d’immigració sempre que compleixin els requisits.
Article 3. Vigència i condicions d’ús

1. La targeta magna és personal i intransferible i la seva presentació ha d’anar acompanyada, sempre, del document identificador de la persona titular de la targeta.

2. La targeta magna té una vigència de com a màxim cinc anys i és renovable, però no és vàlida, en cap cas, amb posterioritat a la finalització del període de residència legal autoritzat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.