Carregant...
 

Decret 32/2023, del 18 de gener del 2023


Decret 32/2023, del 18-1-2023, de modificació del Reglament de la generació d’energia elèctrica.

Exposició de motius

Després d’un 2021 i 2022 de recuperació econòmica, en què el consum a escala mundial s’ha incrementat de forma notable i ha provocat fins i tot problemes d’abastiment de certes matèries primeres, hem de fer front a noves incerteses derivades del conflicte a Ucraïna i el seu impacte sobre els mercats globals, amb importants efectes econòmics i socials.

El context socioeconòmic i energètic actual fa més necessari que mai afavorir modalitats d’autoconsum més enllà de la definició estricta establerta fins ara per la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

Així, la Llei 17/2022, del 9 de juny, de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania considera aquesta necessitat, ja que té per objecte donar una resposta decidida i valenta, prèvia consulta al Consell Econòmic i Social, a través de mesures orientades a potenciar les tres vessants de la sostenibilitat: econòmica, social i ambiental.

Per aquest motiu, la disposició final segona modifica la definició d’autoconsum prevista per l’article 3 de la Llei 21/2018, eliminant la limitació inicialment imposada relativa a la necessitat de produir l’energia elèctrica en el mateix lloc del consum i establint que l’autoconsum fa referència al fet que un productor d’electricitat de fonts d’origen renovable o mitjançant instal·lacions d’alta eficiència energètica cobreixi les seves necessitats de consum elèctric, totalment o parcialment, amb l’electricitat produïda per la seva instal·lació.

Alhora, la Llei 17/2022 encomana al Govern la definició, per via reglamentària, de la figura del productor-consumidor, l’àmbit territorial en el qual es permet aquest autoconsum i els aspectes necessaris per a l’aplicació efectiva de la mesura. L’encomanda preveu igualment que s’han d’establir els mecanismes de finançament i compensació que siguin necessaris per assegurar que no es penalitza econòmicament les entitats distribuïdores i FEDA pels eventuals increments dels costos d’operació, manteniment i reparació, imputables directament al trànsit de l’energia elèctrica per les respectives xarxes de distribució i transport, en el marc de l’autoconsum.

A més d’instrumentalitzar les previsions de la Llei 17/2022, el desplegament reglamentari que ocupa la modificació del Reglament de la generació d’energia elèctrica s’alinea, també, amb les previsions de l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic en allò que és relatiu al programa i relatiu a la descarbonització cap a la neutralitat de carboni, en tant que es preveu l’estudi d’eines que fomentin l’autoconsum elèctric, com ara la producció i el consum elèctric deslocalitzats.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 18 de gener del 2023, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1

S’incorporen les definicions següents a l’article 3 del Reglament de la generació d’energia elèctrica:

Productor: tota persona física, persona jurídica, comunitat de propietaris o altra entitat o institució que en el marc de la Llei 21/2018, i la reglamentació que se’n desprèn, produeix energia elèctrica mitjançant fonts d’energia renovable o altres tecnologies d’alta eficiència energètica, sense necessitat que l’activitat de producció elèctrica sigui la seva activitat principal.

Productor-consumidor: tota persona física, persona jurídica, comunitat de propietaris o altra entitat o institució que, connectada a la xarxa elèctrica, consumeix energia elèctrica produïda en una instal·lació de la qual, directament o indirectament, és titular o cotitular, o, en el cas de persones jurídiques, que forma part del mateix grup empresarial. La figura del productor-consumidor també pot anomenar-se autoconsumidor.

Consumidor: tota persona física, persona jurídica, comunitat de propietaris o altra entitat o institució amb capacitat de contractar, connectada a la xarxa elèctrica i que disposa d’un contracte de subministrament d’energia elèctrica en vigor amb alguna de les entitats distribuïdores d’energia elèctrica establertes per la Llei 21/2018.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.