Carregant...
 

Sentència


Sentència del Tribunal Constitucional del 17-1-2022 relativa a l’acció incidental d’inconstitucionalitat 2021-1-PI.

Causa 2021-1-PI

(Article 484 del Codi penal)

Número de registre 584-2021. Acció incidental d’inconstitucionalitat

Sentència del 17 de gener del 2022


En nom del Poble Andorrà;

El Tribunal Constitucional;

Atesa l’acció incidental d’inconstitucionalitat interposada, el 19 de novembre del 2021, pel Tribunal de Corts mitjançant la qual planteja davant el Tribunal Constitucional la qüestió de saber si l’article 484 del Codi penal, que estableix en determinats supòsits la pena de treball en benefici de la comunitat i alhora el pagament d’una multa, s’adequa o no als articles 4 i 8.2 de la Constitució;

Vista la Constitució, i especialment els articles 4, 8.2, 100;

Vista la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, i especialment el títol IV, capítol segon;

Vist l’article 484 del Codi penal;

Vist l’aute del Tribunal Constitucional del 22 de novembre del 2021 que va admetre a tràmit aquesta acció incidental d’inconstitucionalitat;

Mitjançant providència de la mateixa data, el magistrat ponent va trametre una còpia de l’escrit del Tribunal de Corts a la síndica general i al Ministeri Fiscal, així com a les parts comparegudes en el procediment judicial a quo perquè, si s’esqueia, poguessin personar-se com a coadjuvants en aquesta acció incidental d’inconstitucionalitat, i va obrir un termini de quinze dies naturals per tal que totes les parts presentessin les seves contestacions;

Vist l’escrit de contestació presentat, el 9 de desembre del 2021, per la síndica general;

Vist l’escrit de contestació presentat, el 9 de desembre del 2021, pel Ministeri Fiscal;

Vist que el Sr. Lowy Nordine Boutella i la Sra. Yoursa El Yahiaoui Drissi, notificats mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, no han comparegut dins el termini legalment establert;

Vistes les conclusions formulades dintre de termini per la síndica general, pel Tribunal de Corts i pel Ministeri Fiscal;

Escoltat l’informe del magistrat ponent, Sr. Joan Manel Abril Campoy;

1. Antecedents processals davant les jurisdiccions ordinàries


1.1. En el marc de les actuacions seguides contra el Sr. Lowy Nordine Boutella i la Sra. Yoursa El Yahiaoui Drissi per una presumpta contravenció penal de danys dolosos, prevista i penada a l’article 484 del Codi penal, el Ministeri Fiscal va emetre un informe en què sol·licitava al Tribunal de Corts que formulés una acció incidental d’inconstitucionalitat respecte de l’article esmentat en la seva redacció modificada per la disposició final primera de la Llei 13/2020, del 29 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública.

1.2. El 8 de novembre del 2021, el Tribunal de Corts va dictar un aute mitjançant el qual decidia promoure davant el Tribunal Constitucional un procés incidental d’inconstitucionalitat sobre la constitucionalitat de l’article 484 del Codi penal; formar peça separada de les actuacions celebrades amb aquest objecte per tal de ser tramesa al Tribunal Constitucional; i, suspendre la tramitació de les actuacions fins al pronunciament constitucional.

1.3. En compliment de l’aute que s’acaba d’esmentar, el 19 de novembre del 2021, el Tribunal de Corts va enregistrar l’acció incidental d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional en què planteja la qüestió de saber si l’article 484 del Codi penal, que estableix en determinats supòsits la pena de treball en benefici de la comunitat i alhora el pagament d’una multa, s’adequa o no als articles 4 i 8.2 de la Constitució.

2. Argumentació jurídica

2.1. Argumentació del Tribunal de Corts

- En el seu aute del 8 de novembre del 2021, el Tribunal de Corts afirma que la nova redacció de l’article 484 del Codi penal, introduïda per la Llei 13/2020, del 29 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, preveu, tant en l’apartat primer com en el segon, que les penes per les contravencions penals de danys dolosos siguin de multa i de treballs en benefici de la comunitat.

I convé amb el Ministeri Fiscal que la imposició conjunta de la pena de multa i de treballs en benefici de la comunitat contravé l’exposició de motius del Codi penal (apartat IV) quan assenyala que la pena de treballs en benefici de la comunitat ha de comptar amb la conformitat del reu.

- Exposa que, segons l’article 49 del Codi penal, la pena de treballs en benefici de la comunitat requereix el consentiment previ del condemnat; que l’article 4 de la Constitució reconeix que la dignitat humana és intangible; i, que l’article 8.2 d’aquesta mateixa norma reconeix el dret fonamental a la integritat física i moral, sense que ningú pugui ser sotmès a tortures o a penes i tractes cruels, inhumans o degradants; alhora que indica que l’article 4 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals prohibeix el treball forçat.

- Finalment, manifesta que el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha interpretat l’article 4 del Conveni esmentat i la noció de treball forçat en l’afer Van Der Musselle c/ Bèlgica, i, més tard, en els afers Graziani-Weiss c/ Àustria i Stummer c/ Àustria.

- Per consegüent, atès que l’article 484 del Codi penal, com a norma amb rang de llei, és necessària i d’imprescindible aplicació per a la resolució del cas que l’ocupa i que no és possible efectuar una interpretació conforme a la Constitució, el precepte resulta inconstitucional.

2.2. Argumentació de la síndica general

- L’argumentació del Consell General retreu al Tribunal de Corts que no efectuï una interpretació del precepte conforme a la Constitució.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.