Carregant...
 

Decisió núm. 1/98 del Comitè Mixt CE-Andorra del 20 d’octubre de 1998

modificadora de la decisió núm. 2/96 del Comitè Mixt CE-Andorra relativa a les modalitats d’aplicació de l’annex II de l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra

El Comitè Mixt CE-Andorra
LesLleis.com

Vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra (JO L 374 del 31.12.1990. Pàg. 13), signat a Luxemburg el 28 de juny de 1990 i especialment el seu article 7;

Considerant que la decisió núm. 2/96 del Comitè Mixt CE-Andorra (JO L 184 del 24.7.1996, Pàg. 41) permet a Andorra beneficiar-se d’una derogació en l’aplicació de les disposicions de la política comercial aplicable als productes tèxtils; que aquesta decisió ha establert un procediment de vigilància previ a llur importació i també una delimitació de les possibilitats de re-exportació dels productes esmentats vers la Comunitat;

Considerant que, segons el seu article 4, la decisió núm. 2/96 arriba a terme el primer de juliol de 1998; que abans d’aquesta data el Comitè Mixt decidirà, vistos els resultats de l’aplicació de la decisió, prorrogar l’esmentada decisió o modificar-la;

Considerant que el sistema posat en pràctica ha donat plena satisfacció sense crear càrregues administratives excessives; que, per consegüent, seria oportú, amb el desig de continuar prevenint eventuals desviaments de tràfic, prorrogar per un període indeterminat el sistema establert per la decisió núm. 2/96;

Considerant que en aquest cas és necessari aportar una modificació a l’article 1r de l’esmentada decisió amb la finalitat de sotmetre al sistema de vigilància prèvia només els productes la importació dels quals la Comunitat està sotmesa a restriccions quantitatives,

Decideix
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.