Carregant...
 

Decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-Andorra del 6 de maig de 1999 que modifica l’apèndix a l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


El Comitè Mixt,

Vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra (JO L 374 del 31.12.1990, p. 14. Acord modificat per l’acta d’adhesió de 1994), i bàsicament el seu article 11 i el seu article 17, paràgraf 8;

Considerant que, de conformitat amb l’article 11 de l’esmentat acord, l’apèndix determina les regles d’origen així com els mètodes de cooperació administrativa aplicables a les importacions dins la Comunitat que es desprenen dels capítols 1 a 24 del sistema harmonitzat i originaris del Principat d’Andorra;

Considerant que el sistema de regles d’origen a dalt esmentat s’ha mostrat inadaptat a les relacions comercials entre la Comunitat i el Principat d’Andorra; que de fet, és convenient demanar periòdicament derogacions d’aquestes regles;

Considerant que, per garantir el flux dels intercanvis, convé introduir un sistema de cúmul entre aquest país i la Comunitat;

Considerant que per tal de continuar amb els esforços d’harmonització ja iniciats de les regles d’origen entre la Comunitat i els seus socis, hi ha motius per aplicar les mateixes regles d’origen en les relacions de la Comunitat amb Andorra que les que s’apliquen entre la Comunitat i els països de l’AELE així com els PECO, que, no obstant això, pel que fa al cúmul, aquestes regles s’haurien de limitar al cúmul bilateral;

Considerant, per tant, que l’apèndix a l’acord s’ha de modificar de manera substancial; que per al bon funcionament de l’acord convé incorporar en un text únic totes les disposicions en qüestió per tal de facilitar la feina dels usuaris i de les administracions duaneres; que en virtut de l’article 17, paràgraf 8, de l’acord, el Comitè Mixt pot modificar les disposicions de l’apèndix que consten a l’article 11 de l’acord,

Decideix
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.