Carregant...
 

Conveni de seguretat social entre el Principat d’Andorra i la República Francesa


El Principat d’Andorra

i

La República Francesa

animats pel desig de definir les seves relacions en l’àmbit de la seguretat social,

han convingut el següent:

Capítol I. Disposicions generals

Article 1
Definicions
Per a l’aplicació del present Conveni, cal tenir en compte les definicions següents:

el terme “França” designa els departaments europeus i d’ultramar de la República Francesa, incloent-hi les seves aigües territorials com també la zona situada més enllà de la mar territorial en la qual França pot exercir drets sobirans amb finalitats d’exploració i explotació, de conservació i de gestió dels recursos naturals biològics i no biològics;
el terme “Andorra” designa el territori del Principat d’Andorra;
el terme “residència” significa el sojorn habitual d’una persona que roman més de sis mesos en un dels territoris on es troba el seu centre d’interès; tanmateix, els estudiants, es considera que es troben en sojorn temporal a l’estat al territori del qual cursen els seus estudis, i les persones que segueixen una formació professional que porta a una qualificació oficialment reconeguda, es considera que es troben en sojorn temporal a l’estat al territori del qual segueixen aquesta formació;
el terme “sojorn” significa sojorn temporal;
el terme “drethavent” designa, llevat de disposicions contràries del Conveni, tota persona definida o considerada com a drethavent d’un assegurat social per la legislació d’afiliació;
el terme “accident de treball”, en el capítol VI del present Conveni, també cobreix l’accident de servei del qual és o ha estat víctima un funcionari o assimilat;
tot altre terme o expressió utilitzat en el Conveni té el sentit que li atribueix la legislació que s’aplica.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.