Carregant...
 

Decisió núm. 1/2003 del comitè Mixt CE-Andorra del 3 de setembre del 2003 sobre les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per al bon funcionament de la unió duanera


El Comitè Mixt,

Vist l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra i, en particular, l’article 7, apartat 2 i l’article 8, apartat 3, c),

Tenint en compte el següent:

1. En virtut de l’article 7, apartat 2 esmentat, el Principat d’Andorra adopta, pel que fa als productes coberts per la unió duanera, les disposicions legals, reglamentàries i administratives aplicables en matèria duanera per la Comunitat i necessàries per al bon funcionament de la unió duanera. Per tant, cal determinar quines disposicions ha d’adoptar Andorra i, si escau, preveure les disposicions d’aplicació per al Principat d’Andorra.

2. S’han de preveure les disposicions necessàries per al bon funcionament de les disposicions de l’article 8, citat anteriorment, i s’adopten les disposicions oportunes per al cobrament de crèdits mitjançant una assistència mútua entre les parts contractants.

3. S’han d’adoptar mesures adequades per assegurar els mecanismes de la unió duanera establerta entre la Comunitat i el Principat d’Andorra.

4. Cal adaptar les disposicions que preveu l’annex de la Decisió núm. 2/91 del Comitè Mixt CEE-Andorra a les disposicions aplicables a la Comunitat, per la qual cosa cal substituir la Decisió núm. 2/91 per aquesta Decisió.

5. Les disposicions de la Decisió núm. 1/96 del Comitè Mixt CEE-Andorra, relativa a determinats mètodes de cooperació administrativa per a l’aplicació de l’Acord i al trànsit de mercaderies entre les parts, s’han integrat en aquesta Decisió i, per tant, cal derogar també la Decisió núm. 1/96.

Decideix

Títol I. Disposicions generals

Capítol 1. Àmbit d’aplicació i definicions de base

Article 1

Aquesta Decisió determina les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels mecanismes de la unió duanera establerta entre la Comunitat i el Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.