Carregant...
 

Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el trasllat de residus


El Principat d’Andorra

i

el Regne d’Espanya,
d’ara endavant “les parts”:

Convençuts que el medi ambient s’ha de protegir per preservar la salut i el benestar de les generacions presents i futures;

Considerant la importància de regular la vigilància i el control dels moviments transfronterers de residus de forma que es tingui en compte la necessitat de preservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient;

Reconeixent l’esforç que ha dut a terme el Principat d’Andorra en els darrers anys a fi d’harmonitzar la seva política de gestió de residus a la de la Unió Europea i d’assolir un nivell adequat de preservació, protecció i millora de la qualitat del medi ambient;

Expressant el desig de reforçar les relacions en matèria de medi ambient i, en particular, de desenvolupar la cooperació en matèria de trasllat de residus entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per garantir d’aquesta manera un nivell elevat de protecció del medi ambient i de la salut humana;

Atès que l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya, signat a Madrid el 17 d’octubre del 2006 i que va expirar el 25 de maig del 2011, fou prorrogat mitjançant Intercanvi de notes per un període d’un any i que les parts desitgen continuar la col·laboració que van iniciar;
LesLleis.com
Atès l’Acord de cooperació entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea signat a Brussel·les el 15 de novembre del 2004, en especial l’article 2, que fa referència a l’àmbit de cooperació en matèria de medi ambient;

Atès l’esperit, els principis, els objectius i les disposicions del Conveni de Basilea, del 22 de març de 1989, sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, del qual són part els dos estats que signen aquest Acord;

Atès que l’article 11 del Conveni de Basilea autoritza les parts a concloure acords o arranjaments bilaterals, multi-laterals o regionals relatius al moviment transfronterer de residus perillosos i altres residus, amb parts o estats que no siguin part, sempre que aquests acords o arranjaments no siguin en detriment de la gestió ambientalment racional dels residus perillosos i altres residus que estableix el Conveni de Basilea; Atès que les parts han de notificar a la secretaria qualsevol acord o arranjament bilateral, multilateral i regional;

Atès que el Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de juny del 2006, relatiu als trasllats de residus és aplicable als trasllats de residus, tant dins de la Unió Europea com a l’entrada i a la sortida;

Atès el Reglament (CE) núm. 1418/2007 relatiu a l’exportació amb finalitat de valorització de determinats residus a determinats països no membres de l’OCDE, i els reglaments que el modifiquen, especialment el Reglament (UE) núm. 837/2010 del 23 de setembre del 2010, que estableix el procediment d’exportació de residus des de la Comunitat per valoritzar-los al Principat d’Andorra;

Atès que és molt convenient i important aplicar el principi de proximitat geogràfica, de prioritat de valorització i d’autosuficiència a tot allò relatiu al trasllat de residus, en particular quan la destinació dels residus sigui l’eliminació i la utilització dels mètodes i les tecnologies més adequats per garantir un nivell elevat de protecció de la salut humana i del medi ambient;
LesLleis.com
Atès que les parts han de continuar establint mesures per garantir que la gestió dels residus es faci sense posar en perill la salut humana i el medi ambient, sense crear riscs a l’aigua, a l’aire ni al sòl, ni a la fauna i la flora; sense atemptar contra el paisatge i els llocs d’especial interès i sense provocar incomoditats pel soroll i les olors;

Atès que Andorra no posseeix ni pot posseir, segons criteris raonables, la capacitat tècnica suficient ni les instal·lacions necessàries suficients per valoritzar o eliminar tots els residus generats únicament en el seu territori i coberts pel Reglament (CE) núm. 1013/2006 segons els mètodes ambientalment correctes, i que a Espanya hi ha instal·lacions adequades per gestionar els residus esmentats, segons els mètodes ambientalment racionals i eficients;

Les parts han acordat el que segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.