Carregant...
 

Decisió del Comitè Mixt Andorra-UE núm. 1/2015 que substitueix l’apèndix de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea relatiu a la definició de la noció de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa


El Comitè Mixt,

Vist l’Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra1 i en particular l’article 11;

Considerant que:

(1) L’article 11 de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra (en endavant, l’“Acord”) fa referència a l’apèndix relatiu a la definició de la noció de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa (en endavant l’“apèndix”);
(2) L’apartat 8 de l’article 17 de l’Acord disposa que el Comitè Mixt pot decidir de modificar les disposicions de l’apèndix;
(3) Amb vista a millorar la seguretat jurídica dels operadors i a garantir una aplicació uniforme per les dos parts, cal modificar l’apèndix a fi de tenir en compte els canvis aportats a les regles d’origen a la regió paneuromediterrània pel Conveni regional sobre les regles d’origen preferencials paneuromediterrànies2 (en endavant, el “conveni”);
(4) Per garantir el bon funcionament de l’Acord, s’acorda que el Comitè Mixt substitueixi completament l’apèndix per una nova versió que incorpori en un text únic totes les disposicions en qüestió a fi de facilitar la tasca dels usuaris i de les administracions duaneres;


Ha adoptat aquesta Decisió:
Article 1

L’apèndix de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, relatiu a la definició de la noció de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa, se substitueix pel text que figura annexat a aquesta Decisió.
Article 2

Aquesta Decisió entrarà en vigor el dia que s’adopti.

És aplicable a partir de l’1 de gener del 2016.

Brussel·les, 11 de desembre del 2015

Pel Comitè Mixt
La presidenta
Maria Ubach Font


1 JO L 374 del 31.12.1990, p. 16.
2 JO L 54 del 26.2.2013, p. 4.

Annex


Apèndix relatiu a la definició de la noció de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa

Índex

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Definicions
Títol II. Definició de la noció de “productes originaris”
Article 2. Condicions generals
Article 3. Cúmul bilateral de l’origen
Article 4. Productes totalment obtinguts
Article 5. Productes suficientment modificats o transformats
Article 6. Elaboracions o transformacions insuficients
Article 7. Unitat que cal tenir en compte
Article 8. Assortiments
Article 9. Elements neutres
Títol III. Condicions territorials
Article 10. Principi de territorialitat
Article 11. Transport directe
Article 12. Exposicions
Títol IV. Descompte o exoneració
Article 13. Prohibició dels descomptes o exoneracions dels drets de duana
Títol V. Prova d’origen
Article 14. Condicions generals
Article 15. Procediment de lliurament d’un certificat de circulació de mercaderies EUR.1
Article 16. Certificats de circulació de mercaderies EUR.1 lliurats a posteriori
Article 17. Lliurament d’un duplicat del certificat de circulació de mercaderies EUR.1
Article 18. Lliurament d’un certificat de circulació de mercaderies EUR.1 d’acord amb una prova d’origen lliurada o establerta anteriorment
Article 19. Separació comptable
Article 20. Condicions d’establiment d’una declaració d’origen
Article 21. Exportador autoritzat
Article 22. Validesa de la prova d’origen
Article 23. Producció de la prova d’origen
Article 24. Exempcions de la prova d’origen
Article 25. Comprovants
Article 26. Conservació de les proves d’origen i dels comprovants
Article 27. Discrepàncies i errors formals
Article 28. Quantitats expressades en euros
Títol VI. Mètodes de cooperació administrativa
Article 29. Cooperació administrativa
Article 30. Control de la prova d’origen
Article 31. Arranjament de controvèrsies
Article 32. Sancions
Article 33. Zones franques
Títol VII. Ceuta i Melilla
Article 34. Aplicació de l’apèndix
Article 35. Condicions particulars
Títol VIII. Disposicions finals
Article 36. Modificacions de l’apèndix
Llista dels annexos
Annex I: Notes introductòries a la llista de l’annex II
Annex II: Llista de les elaboracions i de les transformacions que cal aplicar a les matèries no originàries perquè el producte transformat pugui obtenir el caràcter originari
Annex III: Models de certificat de circulació de mercaderies EUR.1 i de sol·licitud de certificat de circulació de mercaderies EUR.1
Annex IV: Text de la declaració d’origen

Declaracions conjuntes
Declaració conjunta relativa a la República de San Marino
Declaració conjunta relativa a la revisió de les regles d’origen contingudes a l’apèndix relatiu a la definició de la noció de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Definicions

A efectes d’aquest apèndix, s’entén per:
LesLleis.com

a) “fabricació”, tota elaboració o transformació, inclosos l’acoblament o les operacions específiques;
b) “matèria”, tot ingredient, tota matèria primera, tot component o tota part, etc., utilitzats en la fabricació del producte;
c) “producte”, el producte obtingut, encara que vagi destinat a ser utilitzat ulteriorment en el decurs d’una altra operació de fabricació;
d) “mercaderies”, les matèries i els productes;
e) “valor a la duana”, el valor determinat segons l’Acord del 1994 relatiu a l’aplicació de l’article VII de l’Acord general sobre les tarifes duaneres i el comerç;
f) “preu de sortida de fàbrica”, el preu pagat pel producte al fabricant de la part en l’empresa del qual s’ha efectuat l’última elaboració o transformació, inclòs el valor de totes les matèries utilitzades i un cop deduïdes totes les taxes interiors que són o poden ser restituïdes quan s’exporta el producte obtingut;
g) “valor de les matèries”, el valor a la duana en el moment de la importació de les matèries no originàries aplicades o, si no es coneix o no es pot establir, el primer preu comprovable pagat per les matèries a la part exportadora;
h) “valor de les matèries originàries”, el valor d’aquestes matèries tal com es defineix en el punt g) aplicat mutatis mutandis;
i) “valor afegit”, el preu de sortida de fàbrica, descomptat del valor a la duana de totes les matèries utilitzades que són originàries de l’altra part a les quals és aplicable el cúmul, o bé si el valor a la duana es desconeix o no es pot establir, el primer preu comprovable pagat per les matèries a la part exportadora;
j) “capítols” i “posicions”, els capítols i les posicions (de quatre xifres) utilitzats en la nomenclatura que constitueix el sistema harmonitzat de designació i de codificació de les mercaderies, denominat en aquest apèndix “sistema harmonitzat” o “SH”;
k) “classificat”, fent referència el terme a la classificació d’un producte o d’una matèria en una posició determinada;
l) “enviament”, els productes enviats simultàniament per un mateix exportador a un mateix destinatari o transportats a l’empara d’un document de transport únic de l’exportador al destinatari o, en absència d’un document d’aquest tipus, coberts per una factura única;
m) “territoris”, els territoris, incloses les aigües territorials;
n) “part”, un, diversos o tots els estats membres de la Unió Europea, la Unió Europea o Andorra;
o) “autoritats duaneres”, pel que fa a la Unió Europea, qualsevol autoritat duanera dels estats membres de la Unió Europea.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.