Carregant...
 

Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de San Marino per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal


El Principat d’Andorra i la República de San Marino, en endavant els “estats contractants”,

Desitjant promoure les seves relacions econòmiques i millorar la cooperació en matèria fiscal,

Amb la intenció de concloure un conveni per eliminar la doble imposició en relació amb els impostos sobre la renda i sobre el patrimoni sense generar oportunitats de no-imposició o d’imposició reduïda mitjançant l’evasió o l’elusió fiscal (inclosa la pràctica de la recerca del Conveni més favorable, que persegueix l’obtenció dels beneficis previstos en aquest Conveni per afavorir indirectament residents d’estats tercers),

Han acordat el següent:
Article 1. Persones concernides

1. Aquest Conveni s’aplica a les persones residents d’un o dels dos estats contractants.

2. A l’efecte d’aquest Conveni, la renda percebuda per o mitjançant una entitat o un instrument que siguin considerats totalment o parcialment transparents a efectes fiscals, d’acord amb la normativa tributària de qualsevol dels estats contractants, es considerarà una renda percebuda per un resident d’un estat contractant, però únicament en la mesura que la renda esmentada es tracti, a l’efecte de la imposició d’aquest estat, com una renda d’un resident d’aquest estat contractant.

3. Aquest Conveni no afecta les potestats tributàries dels estats contractants respecte dels seus residents excepte pel que fa als beneficis atorgats en virtut de l’apartat 3 de l’article 7, l’apartat 2 de l’article 9 i els articles 18, 19, 22, 23, 24 i 26.
Article 2. Impostos coberts

1. Aquest Conveni s’aplica als impostos sobre la renda i sobre el patrimoni exigibles per part de cadascun dels estats contractants o per les seves subdivisions polítiques o entitats locals, sigui quin sigui el seu sistema d’exacció.

2. Es consideren impostos sobre la renda i el patrimoni els que graven la totalitat de la renda o del patrimoni o qualsevol part d’aquests conceptes, inclosos els impostos sobre els guanys procedents de l’alienació de béns mobles o immobles, els impostos sobre l’import total dels sous o salaris pagats per les empreses, així com els impostos sobre les plusvàlues.

3. Els impostos actuals als quals s’aplica el Conveni són, en particular:

a) pel que fa a Andorra:
i. l’impost sobre les societats;
ii. l’impost sobre la renda de les persones físiques;
iii. l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals; i
iv. l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
(a partir d’ara denominats “impost andorrà”).

b) pel que fa a San Marino:
i. l’impost general sobre la renda (imposta generale sui redditi - IGR), que grava:
1. les persones físiques;
2. les persones jurídiques i les empreses individuals; encara que es recaptin a través de retencions.
(a partir d’ara denominats “impost de San Marino”).


4. El Conveni s’aplica igualment als impostos de naturalesa idèntica o anàloga que s’estableixin amb posterioritat a la signatura d’aquest Conveni i que s’afegeixin als ja existents o els substitueixin. Les autoritats competents dels estats contractants es comunicaran mútuament les modificacions significatives que s’hagin introduït en les seves legislacions fiscals respectives.
Article 3. Definicions generals

1. En el marc d’aquest Conveni, tret que del context s’infereixi una interpretació diferent:
LesLleis.com

a. el terme “Andorra” significa el Principat d’Andorra i, emprat en sentit geogràfic, designa el territori del Principat d’Andorra;
b. el terme “San Marino” significa República de San Marino i, emprat en sentit geogràfic, designa el territori de la República de San Marino;
c. el terme “persona” comprèn les persones físiques, les societats i qualsevol altre agrupament de persones;
d. el terme “societat” designa qualsevol persona jurídica o qualsevol entitat que es consideri com una persona jurídica a efectes impositius;
e. el terme “empresa” s’aplica a l’exercici de qualsevol activitat econòmica;
f. les expressions “empresa d’un estat contractant” i “empresa de l’altre estat contractant” designen respectivament una empresa explotada per un resident d’un estat contractant i una empresa explotada per un resident de l’altre estat contractant;
g. el terme “trànsit internacional” designa qualsevol transport efectuat per una nau o una aeronau explotada per una empresa la seu de direcció efectiva de la qual està situada en un estat contractant, excepte en els casos en què la nau o l’aeronau s’exploti únicament entre punts situats a l’altre estat contractant;
h. el terme “autoritat competent” significa:

i. en el cas d’Andorra, el Ministre encarregat de les finances o el seu representant autoritzat;
ii. en el cas de San Marino, el Ministre encarregat de les finances o el seu representant autoritzat, i a l’efecte de l’article 26, “Intercanvi d’informació”, l’Oficina Central de Cooperació de la República de San Marino.


i. el terme “nacional”, en relació amb un estat contractant, significa:
i. qualsevol persona física que tingui la nacionalitat d’aquest estat contractant; i
ii. qualsevol persona jurídica, associació o qualsevol altra entitat constituïda de conformitat amb la legislació vigent en aquest estat contractant.


j. el terme “activitat econòmica” inclou la prestació de serveis professionals i la realització d’altres activitats de naturalesa independent.


2. Per a l’aplicació del Conveni en tot moment per part d’un estat contractant, qualsevol terme que no hi estigui definit té, llevat que del context s’infereixi una interpretació diferent o que les autoritats competents acordin un significat diferent d’acord amb les disposicions de l’article 24, el significat que en aquell moment li atribueixi la legislació d’aquest estat relativa als impostos que són objecte del Conveni; preval el significat atribuït per la legislació fiscal per damunt del que resultaria d’altres branques del dret d’aquest estat.
Article 4. Resident

1. En el marc d’aquest Conveni, l’expressió “resident d’un estat contractant” significa qualsevol persona que, d’acord amb la legislació d’aquest estat, està subjecta a imposició en aquest estat, en virtut del seu domicili, residència, seu de direcció o per qualsevol altre criteri de naturalesa anàloga, i s’aplica tant a aquest estat com a totes les seves subdivisions polítiques o entitats locals. No obstant això, aquest terme no inclou les persones que estan subjectes a imposició en aquest estat exclusivament per rendes d’origen en aquest estat.

2. Quan, d’acord amb les disposicions de l’apartat 1, una persona física és resident dels dos estats contractants, la seva situació s’ha de resoldre de la manera següent:

a) aquesta persona es considera resident únicament de l’estat on disposa d’un habitatge permanent a la seva disposició; si disposa d’un habitatge permanent en ambdós estats, es considera resident únicament de l’estat on manté vincles personals i econòmics més estrets (centre d’interessos vitals);
b) si no es pot determinar l’estat on aquesta persona té el centre d’interessos vitals, o si no disposa d’habitatge permanent a la seva disposició en cap dels estats, es considera resident únicament de l’estat on sojorna de manera habitual;
c) si aquesta persona sojorna de manera habitual en ambdós estats o si no sojorna de manera habitual en cap dels dos, es considera resident únicament de l’estat del qual posseeix la nacionalitat;
d) si aquesta persona posseeix la nacionalitat d’ambdós estats o si no posseeix la nacionalitat de cap dels dos, les autoritats competents dels estats contractants han de resoldre la qüestió de comú acord.


2. Quan, per raó de les disposicions de l’apartat 1, una persona diferent d’una persona física és resident en els dos estats contractants, les autoritats competents dels estats contractants han d’intentar determinar de mutu acord l’estat contractat del qual ha de ser considerat resident a l’efecte d’aquest Conveni, tenint en compte a aquest efecte el lloc de direcció efectiva, el lloc on s’hagi registrat o constituït, així com qualsevol altre factor rellevant. En absència de mutu acord, aquesta persona no estarà legitimada per aplicar cap benefici o exempció previstos per aquest Conveni, excepte en la mesura i en la forma que hagin acordat les autoritats competents del estats contractants.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.