LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a la subjecció a l’impost dels salaris satisfets per empreses andorranes a favor de persones físiques no residents fiscals a Andorra. El treball de les persones en qüestió es realitza a l’estranger.

Número de consulta CV0002-2015
Data d’emissió 27/04/2015
Normativa · Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’ impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
· Llei 18/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’ impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula


Referencia: Impost sobre la renda de no-residents, període impositiu 2015 i següents:

L’entitat consultant vol confirmar el criteri interpretatiu vinculant de l’Administració tributària en relació a la subjecció a l’impost sobre la renda de no-residents de les rendes del treball satisfetes a treballadors no residents que presten els seus serveis laborals fora d’Andorra.

ANTECEDENTS

L’entitat té contractats diversos treballadors que no resideixen a Andorra, i que presten el seu treball fora del territori andorrà, ja sigui a la pròpia entitat, a sucursals d’aquesta a l’estranger o bé a filials que la societat té en altres països.

Aquest serveis laborals es desenvolupen en tot cas íntegrament a l’estranger.

La remuneració dels referits treballadors es satisfà una part per l’entitat consultant i l’altra per la filial o sucursal estrangera, o bé íntegrament per l’entitat, podent refacturar-se en aquest darrer cas, una part o íntegrament a la filial, o no ser objecte de refacturació i ser assumida íntegrament per l’entitat, segons els casos.

CONSIDERACIONS DE DRET

L’article 12 de la Llei 94/2010 del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, en el seu apartat 1, estableix que:

“Els rendiments del treball es consideren rendes obtingudes en el territori andorrà quan derivin, directament o indirectament, d’una activitat personal desenvolupada en aquest territori.”


Les rendes del treball satisfetes per l’entitat als esmentats treballadors ho són per una activitat íntegrament desenvolupada fora del territori andorrà, ja sigui per a la matriu o bé per a una sucursal o filial.

Per la seva condició de lex specialis, aquesta qualificació preval sobre les disposicions generals de l’article 9.2 de la Llei 94/2010 i, per tant, la circumstància de prestar-se el treball íntegrament fora del territori andorrà exclou la subjecció a l’IRNR d’aquests rendiments de treball, amb independència del lloc on es contracten els serveis, o del país en què siguin utilitzats.
LesLleis.com

En base al que ha quedat exposat, es formula a aquest Departament de Tributs i de Fronteres la següent:

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.