LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a l’amortització fiscal de les inversions efectuades en un despatx arrendat.

Número de consulta CV0026-2016
Data d’emissió 07/01/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Període en el que seria aplicable:

Exercici 2015

Exposició de la consulta

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, la societat consultant amb domicili a Andorra la Vella, formula la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en el càlcul de l’impost sobre Societats de l’exercici 2015.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, la consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.
LesLleis.com

Antecedents:

Durant l’exercici 2015, la societat consultant que ja operava en exercicis anteriors ha hagut d’efectuar diverses inversions al despatx on desenvolupa la seva activitat. D’acord amb l’establert en el Pla General de Comptabilitat d’Andorra les inversions han estat classificades com a immobilitzat.

La societat consultant desenvolupa la seva activitat en un despatx arrendat. El contracte d’arrendament subscrit té una durada de 5 anys, no obstant, en el contracte s’estableix que el contracte quedarà prorrogat tàcitament per períodes de 2 anys, salvat que una de les parts no avisi a l’altra de la seva voluntat de donar-lo per resolt amb una antelació determinada.

Consulta:

Aplicació de l’Annex I de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats relatiu als coeficients d’amortització. En concret, pel que fa als elements d’immobilitzat comptabilitzats per la societat consultant, el període d’amortització dels quals segons l’Annex I de la Llei de l’IS és superior a la vigència del contracte d’arrendament:

Es pot considerar fiscalment deduïble la seva amortització si aquesta s’efectua d’acord amb els anys pendents de vigència del contracte d’arrendament, és a dir, els anys que restin pendents fins al termini de 5 anys de durada del mateix? Caldria tenir en compte la possibilitat de pròrroga que es preveu en el contracte a efectes de determinar l’amortització fiscalment deduïble?

Exemple:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.