LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a la tributació d’un cupó derivat d’un bo obtingut per una persona física resident fiscal a Andorra.

Número de consulta CV0065-2016
Data d’emissió 20/09/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret del 23-07-2014 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El consultant, persona física,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en el càlcul del IRPF 2015 i posteriors.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

Les diferents entitats financeres del País tenen criteris diferents a l’hora d’assessora als seus clients de quin import es té que declarar del cobro de interessos de bons, en el moment d’omplir l’imprès 300-D (Rendes íntegres). Unes diuen que es té que declarar la diferència entre l’interès del bo carregat a l’hora de la compra del bo (cupó corregut) i el interès del bo abonat quant venç el cupó. Unes altres diuen que es té que declarar per el total abonat solament, sense tenir en compte el interès del bo carregat a l’hora de fer la compra del mateix.

Exemple: Quan es compra un Bo de l’empresa X

 el Banc fa els següents apunts (no poso les despeses ni la retenció):
LesLleis.com

100.000 Euros al preu de 102%: 102.000 Euros

Interessos meritats fins la data de compra: 3.000 Euros (cupó corregut)

Total import Brut carregat: 105.000 Euros

Quant el cupó arriba al venciment el banc fa el següent apunt (interès 4% anyal):

Interessos anyals abonats: 4.000,. Euros

NORMATIVA APLICABLE

Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014 del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, secció tercera, retencions i ingressos a compte sobre rendes de capital mobiliari, article 22.

ANTECEDENTS APLICABLES
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.