LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la consideració de rendes del treball pagades en espècie.

Número de consulta CV0131-2018
Data d’emissió 17/09/2018
Normativa Decret legislatiu del 1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Donant compliment a les demandes de l’article 65 de la llei i de l’article 25 del reglament per inici del procediment de consultes tributàries escrites en els punts següents:

Es manifesta que a data d’avui no s’està procedint a cap recurs administratiu amb el règim, la classificació o la qualificació tributària relacionat amb aquesta consulta o en cap altre.

L’objecte de la consulta és aclarir el procediment a seguir per part del consultant referent a la cotització de la diferència entre el preu públic de l’aparcament aplicat als seus treballadors i al públic en general.
LesLleis.com

El consultant no ha cotitzat fins ara aquesta diferència perquè entenia que era un preu públic diferent que s’aplica a determinats col·lectius.

En relació en la qüestió plantejada en la consulta procedim a expressar amb claredat els antecedents i les circumstàncies del cas per aclarir el procediment a aplicar a partir de la data de la present consulta.

Per acords de Junta de Govern el consultant venia aplicant, des de fa molts anys, un preu públic inferior dels aparcaments a diversos col·lectius de la parròquia. Entre aquests, es troba el seu propi personal i d’altres col·lectius de treballadors públics amb els quals el consultant no té una relació laboral.

La característica comuna d’aquests col·lectius és que son servidors públics que es desplacen a la Parròquia per realitzar la seva tasca. El consultant ha entès que aquest diferencial (aproximadament un 30%), representa una compensació pel desplaçament a la Parròquia de funcionaris i treballadors del sector públic i que a demès han de deixar el vehicle en un aparcament .

S’ha incorporat a la ordinació de preus públics aquest preu públic al col·lectius abans esmentats, mitjançant una modificació de la ordinació, publicada al BOPA.

El consultant no ha cotitzat fins ara aquests descomptes pel que fa als seus empleats, i vist el punt 2 del comunicat tècnic en matèria tributària publicat al BOPA en data 27 de setembre de 2017 que menciona que “l’aproximació dels criteris de valoració fiscal d’aquest tipus de rendes amb els que estan previstos en matèria de cotitzacions a la seguretat social, en particular pel que fa a la base de cotització de les persones assalariades, atesa la liquidació conjunta de les retencions i dels ingressos a compte de l’IRPF i de les cotitzacions socials.”, es considera necessari la formulació d’una consulta vinculant en els termes de l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari respecte al tractament fiscal de la diferència entre el preu públic aplicat a col·lectius i el preus públic de l’aparcament pel públic en general, vistos els antecedents descrits.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Vistes les consideracions esmentades anteriorment.

Considerem oportú demanar com a consulta vinculant l’aclariment de la situació de les cotitzacions futures del diferencial entre els preus públics aplicats als empleats del consultant i al públic en general, així com una possible regularització de les cotitzacions passades a partir de l’entrada en vigor de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Resposta

En relació amb la vostra qüestió, per determinar si la diferència entre els preus dels abonaments dels aparcaments constitueix una renda del treball pagada en espècie per a la persona que ho contracta, s’ha de tenir en compte quines rendes es qualifiquen com a rendes del treball als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Sobre aquesta consideració, el Decret legislatiu del 1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, a l’article 12 preveu que:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat