LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats.

Número de consulta CV0159-2019
Data d’emissió 19/08/2019
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Per la present, la societat mercantil andorrana X (d’ara endavant, la “Societat”), entitat constituïda mitjançant escriptura pública, inscrita en el Registre de Societats del M.I. Govern, degudament representada pel sotasignat, el Sr. A.

De conformitat amb l’establert a l’art. 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i amb els art. 24 i següents del Reglament, de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs,

per la present formula la present CONSULTA TRIBUTÀRIA ESCRITA dirigida a l’Administració tributària, en base a les següents

MANIFESTACIONS

1. ANTECEDENTS

Està previst que la Societat adapti el seu objecte social i els seus Estatuts amb la finalitat de demanar l’aplicació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats previst a l’art.38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant “LIS”).

Està previst que la Societat, una vegada hagi obtingut l’aplicació de dit Règim especial, percebi dividends de participacions en societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units i/o dels resultats positius que obtingui de la seva transmissió.

2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS

El segon paràgraf de l’apartat 3 de l’art. 38 de la LIS preveu que:

“Quan la societat participada sigui no resident fiscal a Andorra, cal que estigui subjecta, sense possibilitat d’exempció, a un impost sobre la renda de característiques similars a l’impost sobre societats del Principat d’Andorra, a un tipus nominal equivalent, almenys, al 40 per cent del tipus general de gravamen previst per l’article 41. A l’efecte d’establir aquesta similitud substancial, es tenen en compte les característiques essencials de l’impost estranger, i si la finalitat principal d’aquest impost rau en la imposició de la renda obtinguda per l’obligat tributari. S’entén complert aquest requisit quan la societat participada sigui resident en un país amb el qual el Principat d’Andorra hagi subscrit un conveni per evitar la doble imposició que li sigui aplicable.”


Atès que des del 1 d’agost de 2017, ha entrat en vigor el Conveni, del 28 de juliol del 2015, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Emirats Àrabs Units per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda, la Societat considera que si queden complertes els següents requisits:

- Residència fiscal de la Societat a Andorra;
- Obtenció per la Societat del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats previst a l’art. 38 de la LIS;
- Percepció de dividends de participacions en societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units i dels resultats positius que obtinguin de la seva transmissió;

aleshores quedaran complerts tots els requisits contemplats al segon paràgraf de l’apartat 3 de l’art. 38 de la LIS, sigui quin sigui el tipus nominal de l’impost sobre la renda al qual estaran subjectes les societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units en qüestió.

3. OBJECTE DE LA CONSULTA

Atès que des del 1 d’agost de 2017, ha entrat en vigor el Conveni, del 28 de juliol del 2015, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Emirats Àrabs Units per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda, la Societat considera i entén, segons el redactat de l’art. 38 de la LIS i, per analogia, a la llum de la consulta vinculant núm. V0495-18 realitzada davant de la “Secretaria de Estado de Hacienda, Dirección General de Tributos”, que si queden complerts els següents requisits:

- Residència fiscal de la Societat a Andorra;
- Obtenció per la Societat del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats previst a l’art. 38 de la LIS;
- Percepció per part de la Societat de dividends de participacions en societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units i dels resultats positius que obtinguin de la seva transmissió;

aleshores quedaran complerts tots els requisits contemplats al segon paràgraf de l’apartat 3 de l’art. 38 de la LIS, sigui quin sigui el tipus nominal de l’impost sobre la renda al qual estaran subjectes les societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units en qüestió, de tal forma que la Societat beneficiarà d’una exempció en la base de tributació dels dividends que percebi de les participacions en dites societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units i/o dels resultats positius que obtinguin de la seva transmissió.

4. PERÍODES CONCERNITS

Els períodes concernits serien els exercicis a comptar de l’exercici durant el qual la Societat hagi complert els següents requisits:

- Residència fiscal de la Societat a Andorra;
- Obtenció per la Societat del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats previst a l’art. 38 de la LIS;
- Percepció per part de la Societat dividends de participacions en societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units i dels resultats positius que obtinguin de la seva transmissió.

5. MANIFESTACIÓ EXPRESSA

La Societat manifesta expressament que no s’està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui, plantejat en la consulta.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Que l’Administració tributària confirmi que, si queden complerts els següents requisits:
LesLleis.com

- Residència fiscal de la Societat a Andorra;
- Obtenció per la Societat del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats previst a l’art. 38 de la LIS;
- Percepció per part de la Societat de dividends de participacions en societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units i dels resultats positius que obtinguin de la seva transmissió.

aleshores quedaran complerts tots els requisits contemplats al segon paràgraf de l’apartat 3 de l’art. 38 de la LIS, sigui quin sigui el tipus nominal de l’impost sobre la renda al qual estaran subjectes les societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units en qüestió, de tal forma que la Societat beneficiarà d’una exempció en la base de tributació dels dividends que percebi de les participacions en dites societats residents fiscals als Emirats Àrabs Units i/o dels resultats positius que obtinguin de la seva transmissió.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.