LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la tributació d’un bescanvi de valors, sobre la data d’adquisició de les accions que són objecte de bescanvi tenint en compte que es van transferir a un trust, i sobre la consideració de bescanvi de valors a efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0177-2020
Data d’emissió 10/03/2020
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

ASSUMPTE

Règim Fiscal de les Operacions de Reorganització Empresarial: Renúncia a l’aplicació del règim fiscal especial del bescanvi de valors establert a l’article 8 del Decret legislatiu de publicació del Text Refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de Règim Fiscal de les Operacions de Reorganització Empresarial sobre el bescanvi de valors adquirits per persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra quan aquestes hagin posseït la propietat dels valors objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la data del bescanvi de valors.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: aplicació de l’exempció establerta a la lletra k) del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per la renda obtinguda com a conseqüència del bescanvi de valors quan s’opti per l’opció de renúncia a l’aplicació mitjançant la comunicació a què es refereix l’article 16 de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de Règim Fiscal de les Operacions de Reorganització Empresarial.

El Sr. A, i el Sr. B, actuant en el seu propi nom i representació, i en nom i representació de la societat C, compareixen i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTEN

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (d’ara en endavant, TRIBOT) i a l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (d’ara en endavant RAT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongués plantejat en la present Consulta Tributària Vinculant.

Per tant, se sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats anteriorment per als períodes impositius 2020 i següents.

1.  ANTECEDENTS

1.1 El Sr. A i el Sr. B són residents fiscals al Principat d’Andorra des del 2018 i per tant, considerats obligats tributaris de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques des de l’esmentat període impositiu.

1.2 El Sr. A i el Sr. B van constituir a l’any 2010, una societat sota la legislació de les Illes Verges Britàniques, concretament, la societat D. Com a conseqüència de la constitució de la societat de les Illes Verges Britàniques, el Sr. A va subscriure el 50% de les accions representatives del capital social de l’esmentada societat i el Sr. B va subscriure el 50% restant de les accions representatives del capital social de l’esmentada societat.

1.3 D’altra banda, a l’any 2015, el Sr. A i el Sr. B van acordar la constitució d’un Trust sota la legislació de les Illes Verges Britàniques, i van transferir la titularitat formal de les accions de la societat D, a una tercera persona com a Trustee dedicada a la gestió de patrimonis de Trusts.

1.4 Es manifesta que el Sr. A i el Sr. B van transferir la titularitat formal de les accions mitjançant la constitució del Trust. No obstant, a data de la present consulta, el Sr. A i el Sr. B continuen sent els propietaris reals de les accions esmentades ja que aquests han sigut respectivament Settlors i al mateix temps Beneficiaris del Trust al qual van transferir la titularitat formal de les accions anteriorment esmentades.

1.5 D’altra banda, el Sr. A i el Sr. B ostenten la titularitat de les participacions de la societat resident fiscal al Principat d’Andorra C, societat constituïda sota la legislació del Principat d’Andorra i obligat tributari de l’Impost sobre Societats al Principat d’Andorra.

1.6 Concretament, cadascú ostenta la titularitat del 50% de les participacions representatives del capital social de l’esmentada societat.

1.7 A partir de l’any 2020, el Sr. A i el Sr. B tenen la intenció d’acordar, en la seva condició de socis de la societat C, una ampliació de capital mitjançant aportació no dinerària consistent en l’aportació de les accions de la societat D, per la qual, s’emetrien noves participacions socials de la societat C com a contraprestació de l’aportació no dinerària esmentada anteriorment.

1.8 En aquest sentit, la societat C, adquiriria una participació en el capital social de l’entitat D, que li permetria obtenir la majoria de drets de vot d’aquesta última entitat, mitjançant l’atribució al Sr. A i al Sr. B, a canvi dels seus valors, de valors representatius del capital social de C, atenent una norma proporcional.

1.9 En el moment de l’aportació de les esmentades accions a la societat C, arrel de l’ampliació de capital, el valor normal de mercat de les accions de la societat D, estaria composat en gran mesura per resultats positius generats amb anterioritat a la data de l’aportació no dinerària.

2.  QUALIFICACIÓ JURÍDICA
LesLleis.com

2.1 Règim Fiscal de les operacions de reorganització empresarial: Renuncia a l’aplicació del règim fiscal especial del bescanvi de valors establert a l’article 8 del Decret legislatiu de publicació del Text Refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de Règim Fiscal de les Operacions de Reorganització Empresarial (d’ara en endavant, TRLRFORE) sobre el bescanvi de valors adquirits per persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra quan aquestes hagin posseït la propietat dels valors objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la data del bescanvi de valors.

2.1.1 L’article 1 del TRLRFORE estableix el següent:

Article 1. Finalitat i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei estableix el règim fiscal aplicable a les operacions de fusió, escissió, aportació no dinerària de branca d’activitat, aportació no dinerària d’altres actius, bescanvis de valors i devolució d’actius, llevat que es renunciï a aplicar-lo, en la forma prevista en la mateixa Llei.

2. Les disposicions de la Llei seran aplicables, amb els requisits i condicions previstos en la mateixa Llei, a les operacions referides a l’apartat anterior, quan les duguin a terme entitats residents al Principat d’Andorra o quan hi intervinguin persones físiques o entitats residents al Principat d’Andorra o no residents en els supòsits previstos en aquesta Llei.”


2.1.2 L’apartat cinquè de l’article 2 del TRLRFORE estableix el següent:

Article 2. Definicions

5. Als efectes d’aquesta Llei, té la consideració d’operació de bescanvi de valors l’operació per la qual una entitat adquireix una participació en el capital social d’una altra entitat que li permet obtenir la majoria de drets de vot d’aquesta altra entitat o, si ja disposa de la majoria referida, adquirir-ne una major participació, mitjançant l’atribució als socis de l’altra entitat, a canvi dels seus valors, de valors representatius del capital social de la primera entitat, atenent una norma proporcional, i, si escau, d’una compensació en diners que no superi el 10% del valor nominal o, a falta del valor nominal, d’un valor equivalent al nominal dels valors que es dedueixi de la seva comptabilitat.”


2.1.3 L’article 8 del TRLRFORE estableix el següent:

“1. No s’han d’integrar en la base de tributació de l’impost sobre societats, de l’impost sobre la renda de les persones físiques o de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals les rendes que es posin de manifest com a conseqüència de les operacions de bescanvi de valors quan els socis que realitzin el bescanvi rebin valors representatius del capital social d’una entitat resident fiscal al Principat d’Andorra.

No obstant això, cadascun dels socis que efectuïn el bescanvi de valors pot optar per integrar a la base de tributació de l’impost que sigui aplicable la totalitat de les rendes obtingudes com a conseqüència de l’operació, sense que aquesta opció impliqui la renúncia a l’aplicació del règim previst en aquesta Llei a l’operació.

2. Llevat que hagin optat per la integració de les rendes en els termes previstos al segon paràgraf de l’apartat anterior, les accions o participacions rebudes pels socis com a conseqüència de les operacions de bescanvi de valors es valoren, als efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, pel valor fiscal que tenien les accions o participacions entregades abans de l’operació, i les accions o participacions rebudes conserven la data d’adquisició de les entregades.

3. Les accions o participacions rebudes per l’entitat que realitza el bescanvi es valoren, als efectes de l’impost sobre societats, pel mateix valor fiscal que tenien a la seu dels socis que realitzen l’aportació, mantenint-se igualment la mateixa data d’adquisició.

No obstant això, en cas que les rendes obtingudes pels socis no hagin estat subjectes a tributació al Principat d’Andorra o en cas que els socis hagin exercit l’opció prevista al segon paràgraf de l’apartat 1 anterior, les accions o participacions rebudes es valoren pel seu valor normal de mercat a la data de realització del bescanvi de valors i la seva data d’adquisició és la de la realització de l’operació.”


2.1.4 L’apartat primer de l’article 15 del TRLRFORE estableix el següent:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat