LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0193-2020
Data d’emissió 07/12/2020
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Ref: Consulta Tributària Vinculant

La consultant,

EXPOSA

Que d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitja plantejar una Consulta Tributària, relativa als fets i normes tributaries que s’exposen a continuació.

Que d’acord amb el que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’exercici 2020.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

- La consultant, el pare de la consultant i el seu germà, residents fiscals a Andorra, han decidit dur a terme un procés ordenat i pactat de transmissió intergeneracional del patrimoni familiar i especialment de l’empresarial, que està regulat en un pacte successori subjecte a les disposicions de la Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort.

- En virtut del pacte successori, la consultant rebrà durant l’any 2020 com a prellegat del seu pare la plena i nua propietat de les participacions socials d’una societat andorrana, mantenint el donant la majoria dels drets de vot. L’actiu d’aquesta societat està constituït en més d’un 50 per cent per béns immobles situats a territori andorrà.

- Posteriorment, durant l’any 2020, en compliment de les obligacions previstes al pacte successori, (i) la consultant aportarà les accions donades a una societat holding, actualment participada íntegrament pel germà de la consultant; i (ii) el seu germà aportarà a la societat holding un percentatge d’accions i participacions d’un grup d’empreses andorranes, en compliment d’un pacte familiar i entre socis d’un grup d’empreses familiar, en el que el germà és accionista, juntament amb altres branques familiars, i la consultant forma part del Consell d’Administració. Per mitjà d’aquest pacte de socis, que també va subscriure la consultant, totes les branques familiars van acordar i es van obligar a aportar i mantenir totes les seves accions i participacions de les societats d’aquest grup mitjançant societats holding.

- D’aquesta manera, com a conseqüència de les operacions anteriors, la consultant i el seu germà acabaran essent titulars del patrimoni empresarial a través d’una única societat, la societat holding.

POSICIONAMENT DEL CONTRIBUENT

1. Operació d’aportació no dinerària d’altres actius als efectes de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.