LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del tipus de gravamen general superreduït del 0% en les formacions.

Número de consulta CV0213-2021
Data d’emissió 10/09/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència al tipus de gravamen aplicable a les prestacions de servei de formació.

Normativa

Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (en endavant LBOT), desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació (en endavant, Reglament d’aplicació dels Tributs), manifestem expressament:

a) Que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta;

b) Que la consulta que els presentem, es refereix al període impositiu 2021 i següents.

2. DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat consultant (en endavant, “la Societat” o “la Consultant”), es troba constituïda conforme dret andorrà mitjançant escriptura pública i degudament inscrita en el Registre de Societats del Govern d’Andorra.

Pel que fa a l’objecte social de l’entitat, aquest comprèn, entre altres activitats, la següent:

- Realització de formació en l’àmbit de l’entrenament per assolit objectius de millora en l’àmbit personal, social i professional, en l’àmbit de les ciències matemàtiques, entre altres matèries;

Per altra banda, la Societat ha obtingut la corresponent autorització del Registre de Comerç i Industria per a exercir, entre d’altres, l’activitat en l’àmbit de formació.

En aquest sentit, la present consulta vinculant està relacionada exclusivament amb la branca comercial relativa a l’activitat de formació exercida per la Societat en el marc de la seva activitat econòmica.
LesLleis.com

Per tant, resulta rellevant facilitar un detall de les característiques i el context de l’activitat econòmica de formació abans esmentada, tal i com s’exposarà en la següent secció de la present consulta.

Exposició detallada de les activitats formatives de la Societat

La Societat té per objectiu dur a terme formacions a particulars localitzats principalment fora del territori andorrà (per tant, en un esquema “B2C”) mitjançant plataformes digitals. En aquest sentit, el component principal de la formació és la interacció, en viu, tant per part del professorat com del alumnat. Per tant, la intervenció humana del professorat és un element essencial per al desenvolupament de les tasques formatives de l’alumne.

Igualment, es proporcionarà material digital de suport per a l’estudi, sent dits elements un complement addicional a l’activitat principal, que correspon a la realització de les classes en viu per part del professorat. Per tant, la consultant manifesta que els elements de suport digital a l’estudi són elements accessoris a l’activitat principal formativa.

Els professors contractats per part de la societat són autònoms que disposen de contractes de serveis professionals independents en vigor amb la societat.

Les titulacions ofertes en l’actualitat per part de la Societat són les dues següents:

1. Màster

Les matèries docents de dita titulació són les següents:

- Intel·ligència interpersonal: es dota als estudiants amb eines pràctiques per millorar la seva capacitat de treballar en qualsevol context laboral.

- Màrqueting digital: s’ofereix a l’alumne un pla educatiu amb l’objectiu d’adquirir una formació sòlida en les següents àrees del màrqueting:

- Business administration: es dota l’alumnat amb competències sòlides en els àmbits de la gestió, la innovació i el desenvolupament empresarial.

- B2C Sales: l’estudiant rep coneixements per al desenvolupament de la capacitat comunicativa en diferents àmbits.

El programa inclou, a més del material teòric de suport, la realització d’activitats tals com l’anàlisi específica de casos pràctics, tallers i similars.

La titulació compta amb un examen final online, que consisteix en una sèrie de proves pràctiques i teòriques, per tal de demostrar els coneixements adquirits, així com l’obtenció d’un certificat d’assistència i superació del Màster.

2. Màster

Aquest Màster neix de la necessitat dels universitaris per preparar els exàmens en un marge estret de temps, sense renunciar a un alt rendiment i altres expectatives de qualificacions finals.

Per tant, aquest Màster va destinat a ensenyar els mètodes d’estudi adequats i eficients per assolir uns objectius acadèmics òptims, posant èmfasi en el “com” s’estudia, més enllà de la matèria concreta estudiada.

El curs s’estructura de la següent forma:

- Coachings setmanals: consisteix en una sessió col·lectiva setmanal, on els professors a través d’una aula virtual exposen les lliçons i posteriorment es disposa de cert període de temps per poder resoldre els dubtes dels alumnes per així poder obtenir millors resultats.

- Correcció d’exercicis: l’alumne disposa d’un servei d’assistència per via de “xat” on es poden enviar tots els dubtes i exercicis al professor i rebre la corresponent correcció sobre els mateixos. La correcció d’aquests exercicis també es realitza durant els Coachings setmanals.

- Vídeo digital i llibres com a recolzament: els estudiants reben materials digitals, tals com vídeos i llibres digitals com a complement per a l’aprenentatge del mètode ensenyat pel professor. Resulta pertinent indicar que aquests elements són accessoris i de suport al curs, i que l’element docent principal és la interacció entre alumne i professor.

Com es pot comprovar de l’exposició anterior, aquests dos Màsters oferts per la Societat en el marc de la seva activitat econòmica, tenen com a objectiu la transmissió de coneixements i habilitats d’un professor al seu alumnat i, per tant, el component humà de dites formacions resulta imprescindible per al desenvolupament de les mateixes.

3. INTRODUCCIÓ DE LES CONSULTES

Es sol·licita a la Administració Tributària, que a la vista de quant s’ha exposat, evacuï el criteri sobre la següent qüestió:

- Si resulta aplicable el tipus superreduït del 0% a les prestacions de serveis de formació que prestarà la Societat.

4. INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA

L’article 59 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte (en endavant, LIGI) determina que el tipus de gravamen superreduït és del 0% i s’aplica només a les operacions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.