LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la tributació de les rendes derivades de transmissions lucratives d’obligacions i bons.

Número de consulta CV0229-2021
Data d’emissió 15/12/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

ASSUMPTE

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): Qualificació tributària en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques en relació a la transmissió lucrativa per actes inter vivos o mortis causa entre persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra d’instruments de deute privat que reuneixen les característiques de bons.

El consultant, actuant en el seu propi nom i representació, compareix i com millor procedeixi en Dret;

MANIFESTA

Que mitjançant el present escrit, i a tenor del previst a l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (d’ara en endavant, TRLBOT) i a l’article 25.1.b) del Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs (d’ara en endavant, RAT), que en aquest moment no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongués, plantejat en la present Consulta Tributària Vinculant.

Per tant, se sol·licita el criteri d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referenciats anteriorment per als períodes impositius 2020 i següents.

1. ANTECEDENTS

1.1. El consultant és resident fiscal al Principat d’Andorra i per tant, obligat tributari de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

1.2. El consultant es planteja transmetre uns bons de la seva titularitat a una persona física resident fiscal al Principat d’Andorra. Concretament es tractaria d’uns bons qualificats com a instruments financers, les rendes dels quals, tenen la qualificació de rendes del capital mobiliari derivades de la cessió a tercers de capitals propis a integrar dins de la base de tributació de l’estalvi.

1.3. En aquest sentit, el consultant manifesta la seva intenció de transmetre els esmentats bons, bé per transmissió lucrativa inter vivos al seu germà resident fiscal a Andorra, mitjançant donació, o bé, per transmissió lucrativa mortis causa, mitjançant assignació hereditària.

1.4. Arrel de la transmissió lucrativa dels esmentats bons, la qualificació jurídica de les parts intervinents a l’esmentada transmissió tindria una consideració diferent en funció de si l’esmentada transmissió es produeix mitjançant actes inter vivos o mortis causa.
LesLleis.com

1.5. Per tant, el consultant es planteja quina seria la tributació als efectes de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques de les rendes derivades de la transmissió lucrativa, d’instruments de deute privat que reuneixen les característiques de bons, entre persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra, tant si la transmissió es realitzés per actes inter vivos com si fos mortis causa.

2. QUALIFICACIÓ JURIÍDICA

2.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): Qualificació tributària en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la transmissió lucrativa per actes inter vivos o mortis causa entre persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra derivades d’instruments de deute privat que reuneixen les característiques de bons.

2.1.1. El Comunicat Tècnic sobre la tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de determinats productes financers emès pel Departament de Tributs i de Fronteres, de data 4 de març del 2015, estableix a l’apartat III relatiu al deute privat, bons i obligacions, el següent:

“No hi ha una definició legal d’aquests instruments financers en l’ordenament jurídic andorrà. En termes generals, els bons i les obligacions emesos per entitats privades constitueixen fórmules de finançament empresarial per les quals una entitat o grup d’entitats, amb la finalitat de captar fons del públic, emet actius financers que són subscrits pels inversors a canvi (i en representació) de la cessió dels seus capitals, i satisfà la corresponent contraprestació a favor dels inversors.

(...)

L’element essencial que determina la qualificació fiscal que mereixen les rendes associades a aquests instruments financers és el fet que la posició del seu titular és equivalent a la d’un prestador, el qual té un dret de crèdit consistent en el retorn de les quantitats cedides i si escau en la remuneració derivada de la cessió, i no a la d’un accionista, soci o partícip d’una entitat, en la mesura que no té aquesta condició ni tampoc els drets polítics i econòmics que en deriven (tot i que la seva retribució pugui estar vinculada als resultats de l’entitat).

Per tot això, les rendes derivades d’instruments de deute privat que reuneixen les característiques indicades en aquest apartat, com els bons i obligacions, percebudes per obligats tributaris de l’IRPF, tenen la qualificació de rendes del capital mobiliari derivades de la cessió a tercers de capitals propis a integrar dins de la base de tributació de l’estalvi. Això és aplicable qualsevol que sigui la forma com es materialitzi la renda de l’inversor, és a dir, tant si es percep un cupó (rendiment “explícit”) com una renda “implícita” (materialitzada, per tant, en el moment de l’amortització, el reemborsament, el bescanvi o la conversió), com una combinació d’ambdós, o fins i tot com una renda obtinguda en ocasió de la transmissió a un tercer de l’actiu en qüestió.

L’import de la renda neta procedent d’aquests actius variarà en funció de com aquesta es materialitzi: (i) tractant-se d’un rendiment explícit, aquest import vindrà determinat per l’import íntegre de la retribució meritada (normalment, l’import del cupó) menys les despeses que siguin deduïbles d’acord amb l’apartat 2 de l’article 23, anteriorment mencionat; i (ii) en el cas d’un rendiment implícit, la renda íntegra es computarà com la diferència entre els imports obtinguts en ocasió de l’amortització, reemborsament, bescanvi o conversió i els satisfets en el moment de la subscripció o adquisició de l’actiu; a l’efecte de determinar la renda neta en aquest cas s’han de tenir en compte igualment les depeses associades a l’actiu que, d’acord amb l’article 23.2, resultin deduïbles a tal fi.”


2.1.2. Tanmateix, l’article 22.2 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, TRLIRPF) delimita el concepte de rendes del capital “mobiliari” per referència a les categories següents:

Article 22. Rendes íntegres del capital mobiliari

Tenen la consideració de “rendes íntegres procedents del capital mobiliari” les següents:

(...)

2. Les rendes procedents de la cessió a tercers de capitals propis. Tenen aquesta consideració els interessos i qualsevol altra forma de retribució pactada com a remuneració per aquesta cessió, així com les rendes que deriven de la transmissió, el reemborsament, l’amortització, el bescanvi o la conversió de qualsevol classe d’actius representatius de la captació i la utilització de capitals aliens.

(...)”


2.1.3. D’altra banda, l’article 24 del TRLIRPF estableix el següent sobre el concepte de guanys i pèrdues de capital:

Article 24. Concepte

1. Als efectes d’aquest impost, es consideren “guanys i pèrdues de capital” les variacions en el valor del patrimoni de l’obligat tributari que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la seva composició, excepte que per aplicació d’aquesta Llei es considerin rendes.”


2.1.4. En aquest sentit, l’apartat tercer, lletra b, de l’article 24 del TRLIRPF estableix el següent:

“3. (...) es considera que no hi ha guany o pèrdua de capital en els supòsits següents:

b) En les transmissions lucratives inter vivos de qualsevol tipus de béns o drets, sempre que es facin en favor de persones físiques que estiguin unides al transmitent per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d’unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament.


En tot cas, els béns o drets objecte de la transmissió esmentada conserven el valor d’adquisició originari, sense que la circumstància que s’hi descriu n’impliqui una modificació del valor a efectes impositius.”


2.1.5. La lletra l) de l’article 5 del TRLIRPF estableix que estan exemptes de l’impost les rendes següents:

“l) Els guanys de capital que es posin de manifest en les transmissions lucratives per la mort de l’obligat tributari.”


2.1.6. Així mateix, la lletra b) de l’article 4 del TRLIRPF estableix que no estan subjectes a l’impost les següents rendes:

“b) Les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, inter vivos, i la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari.”QÜESTIÓ PLANTEJADA

Per tot l’anterior, es sol·licita a l’Administració Tributària que, a la vista de quant s’ha exposat anteriorment i atès l’establert a l’article 65 del TRLBOT, evacuï criteri vinculant sobre les següents qüestions:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat