LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.

Número de consulta CV0260-2022
Data d’emissió 04/08/2022
Normativa § Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a la deducció per noves inversions en l’Impost sobre Societats

Normativa:

Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant, TRLIS).

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES


D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, manifestem expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

La societat X (d’ara endavant la Societat) va procedir a la presentació d’una consulta vinculant relativa a la deducció per noves inversions i a l’amortització d’elements de l’immobilitzat tangible i intangible en el marc d’un pla de transformació tecnològica, operativa i organitzativa de la pròpia Societat, així com de les seves filials. En relació a dita consulta, el director d’aquest Departament va emetre una resolució amb número de consulta CV0209-2021.

En virtut del que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, la societat planteja la següent consulta vinculant per a sol·licitar aclariment del contingut de la resposta emesa per aquest Departament.
LesLleis.com

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referents a la inversió plantejada en la present consulta per als períodes 2020 i següents.

2. DESCRIPCIÓ DELS FETS


La Societat sol·licita aclariment sobre determinades qüestions resoltes per aquest Departament en la consulta vinculant CV0209-2021, relativa a la deducció per noves inversions i a l’amortització d’elements de l’immobilitzat tangible i intangible en el marc d’un pla de transformació tecnològica, operativa i organitzativa de la pròpia Societat, així com de les seves filials.

Per tal de facilitar l’enteniment dels aclariments sol·licitats, a continuació es mostra un resum d’aquelles conclusions reflectides en la resolució emesa per aquest Departament respecte dels que es sol·licita aclariment.

En relació amb l’amortització dels actius resultants del “Projecte X”:

  • Respecte a l’activació de les inversions efectuades, entén aquest Departament que la mateixa s’ha de donar, en la seva totalitat, des del moment en què es trobi en ús o disponible per a ser utilitzat, no sent possible l’activació d’un actiu compartit per jurisdiccions, en base als criteris manifestats per la Societat en la consulta inicialment plantejada.
  • Així mateix, aquest Departament disposa que la depreciació efectiva es començarà a computar a partir del moment en que la Societat esperi obtenir beneficis o rendiments econòmics de l’actiu corresponent.
En relació amb l’exercici en el que es produeix el naixement del dret a la deducció per noves inversions:

  • En relació a aquesta qüestió, aquest Departament manifesta que la deducció es pot aplicar en el període impositiu en el qual s’afectin els actius a la seva activitat econòmica, els doni d’alta en el seu balanç i es posin en funcionament.
Als efectes de contextualitzar aquesta resposta, convé posar de manifest que en la consulta inicialment plantejada, la societat feia referència a actius d’ús exclusiu per una sola societat filial i a actius que, construïts sobre uns fonaments comuns, s’utilitzaran en diverses jurisdiccions però que requereixen de fases de desenvolupament pròpies perquè estiguin en disposició d’ús i de produir ingressos respecte cadascuna de les jurisdiccions. En aquest sentit, l’aclariment es sol·licita exclusivament en relació a aquests darrers actius.

Al respecte dels mateixos precisar que els nous actius són de caràcter modular, de manera que comparteixen una base comuna sobre la que es construeix l’actiu final que utilitzarà cada una de les societats del grup en atenció als seus propis requeriments tècnics i legals, i que aquest actiu, format per una base comuna i uns elements propis, finalitza la seva construcció i estarà en condicions d’ús i de produir ingressos en diferents moments temporals.

Consultes plantejades

Atenent als antecedents exposats en el present document així com en la consulta respecte la que es sol·liciten aclariments, la Societat presenta la següent consulta davant aquesta Administració, relativa als aspectes que es detallen a continuació.

En aquest sentit, es consulta exclusivament sobre els actius que són el resultat d’una base comuna (“fonaments”) sobre la que es construeixen parts específiques i adaptades per cada jurisdicció on es troba cada societat del grup encapçalat per la societat X.

Confirmació de la validesa, des d’una òptica de l’Impost sobre Societats, del criteri seguit per la Societat en relació a l’amortització dels actius del “Projecte X”.
Confirmació de que en l’exercici en el que s’iniciï la utilització dels actius derivats del “Projecte X”, constituïts sobre uns fonaments comuns i que les diverses jurisdiccions utilitzaran en diferents moments al necessitar d’inversions addicionals, és l’exercici en el que procedeix aplicar la deducció per noves inversions.
En cas contrari, es sol·licita que s’aclareixi l’exercici en el que procedirà el reconeixement i aplicació del dret a la deducció per noves inversions.


3. INTERPRETACIÓ DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA


  • ACTIVACIÓ I AMORTITZACIÓ DE LES INVERSIONS
En primer lloc, als efectes de contextualitzar el tractament comptable atorgat per la Societat a les inversions resultants del “Projecte X”, volem destacar que la nomenclatura utilitzada (actius “en curs” o actius “en ús”) va ser emprada en la consulta inicialment plantejada per a facilitar l’enteniment per part d’aquest Departament de la casuística plantejada. En aquest sentit, tal i com es desprèn dels comptes anuals auditats de la Societat, les inversions efectuades es troben degudament registrades com immobilitzat (tangible o intangible segons correspongui), al complir-se tots els requisits previstos a la NIC 16 i a la NIC 38.

No obstant l’anterior, en relació amb les inversions comunes amb parts específiques per cadascuna de les jurisdiccions, en les que la totalitat de la inversió efectuada ha estat desemborsada per la Societat, la distribució de l’amortització dels diferents actius es duu a terme mitjançant una sèrie de paràmetres indicatius de les fases de desenvolupament addicional i específica que requereix cadascuna de les jurisdiccions, als efectes d’estar en disposició de ser utilitzats, reflectint així la imatge fidel de l’actiu de la Societat de la forma més acurada possible.

En relació amb aquest criteri seguit per la Societat, l’apartat 3 de l’esmentat article 9 del TRLIS que “en el mètode de determinació directa, la base de tributació es calcula corregint el resultat comptable, determinat d’acord amb les normes que preveu la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei, sense perjudici del que estableix l’article 26”.
LesLleis.com

Per la seva banda, l’apartat 1 de l’article 10 del TLRIS disposa que “són deduïbles les quantitats que, en concepte d’amortització de l’intangible, tangible i inversions immobiliàries, corresponguin a la depreciació efectiva que tinguin els diversos elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència”. Així mateix, l’apartat 11 de l’article 16 del Reglament de l’IS estableix “en els casos en què la vida útil de l’intangible, el tangible i les inversions immobiliàries sigui diferent de la prevista a la taula de l’annex 1 de la Llei de l’impost sobre societats, i l’obligat tributari apliqui un criteri d’amortització lligat a l’amortització real, s’ha de poder acreditar davant d’una acció comprovadora de l’Administració que el criteri d’amortització aplicat correspon a la depreciació efectiva dels elements”.

Aquest Departament ha deixat palès en diverses consultes que l’aplicació d’un ritme d’amortització diferent al previst a les fiscals no comporta la no deduïbilitat de l’amortització registrada. En aquest sentit i en relació al propi “Projecte X”, en la resposta a la consulta vinculant CV0210-2021, del 9 de setembre, aquest Departament assenyalà que “la depreciació efectiva dels elements de l’immobilitzat tangible o intangible podrà ser diferent de la que derivaria de l’aplicació de la taula en qüestió o de l’article 16.8 del Reglament, sempre que es disposi de documentació tècnica que així ho acrediti. En relació amb aquest requisit, la depreciació efectiva que es desprèn de la documentació aportada sembla coherent amb la naturalesa i les característiques dels diferents actius. Tanmateix, es tracta d’una qüestió de fet que hauria d’acreditar-se davant d’una eventual acció comprovadora de l’Administració”.

Atenent a l’anterior, tal i com es va manifestar en la consulta inicialment plantejada, fruït de l’execució del “Projecte X”, la Societat disposa d’una nova línia de negoci, consistent en la prestació de serveis informàtics i tecnològics al Grup de la qual és la societat dominant. En aquest sentit, i per tal de formalitzar aquesta relació entre la Societat i les seves filials, es va procedir a documentar la prestació de serveis tecnològics entre la Societat i les seves filials, mitjançant un contracte privat en el què es determina la corresponent remuneració per aquests serveis, que seran objecte de facturació i d’integració en la base de tributació de l’Impost sobre Societats de la consultant. És arrel del ritme d’obtenció dels esmentats ingressos (juntament amb la particular vida útil dels actius resultants del “Projecte X” i a l’existència d’actius que s’utilitzaran en diverses jurisdiccions però que requereixen de fases de desenvolupament pròpies perquè estiguin en disposició d’ús i de produir ingressos) que la Societat calcula el ritme d’amortització de les inversions efectuades, en base als paràmetres indicatius de l’ús efectiu dels mateixos exposats en la consulta vinculant inicial.

Aquest criteri a l’hora d’amortitzar els actius intangibles es troba expressament previst en la NIC 38 i ha estat expressament validat pels auditors de la Consultant, assenyalant el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.