LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la tributació de la renda derivada de la quota de liquidació esdevinguda com a conseqüència de la liquidació d’una societat andorrana.

Número de consulta CV0281-2023
Data d’emissió 11/05/2023
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

CONSULTA VINCULANT

El sotasignat, el Sr. A resident al Principat d’Andorra exposa el següent:

ANTECEDENTS

1.- Caràcter de la consulta

Que segons l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, els obligats tributaris tenen dret a formular consultes escrites a l’Administració tributària i la seva resolució té caràcter vinculant per a l’Administració tributària respecte a la situació jurídica tributària dels consultant en el mateix període de l’entrada de la consulta.

2.- Descripció dels fets

I.- El consultant és titular al 100% de la societat X, constituïda a Espanya al 2010 amb un capital social íntegrament desemborsat pel consultant i inscrita, per trasllat del seu domicili social al Principat d’Andorra, al Registre de Societats del Principat d’Andorra a l’any 2021.

II.- En el marc de l’Impost de la Renda sobre Persones Físiques, l’article 5 preveu que estan exemptes a l’impost, entre d’altres, les següents rendes:

Article 5. Rendes exemptes

Estan exemptes de l’impost les rendes següents:

k) Els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes així com els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats, quan el transmitent, individualment o conjuntament amb entitats vinculades segons el que preveu la Llei de l’impost sobre societats o amb altres persones unides per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d’unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament, no hagi tingut una participació superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió.


No obstant el que s’estableix en el paràgraf anterior, també n’estan exempts els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió d’aquests valors quan existeixi una participació, computada en els termes indicats, superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió, quan l’obligat tributari hagi posseït la propietat dels valors objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la transmissió.”


III.- D’altra banda, la Consultant Vinculant CV0103-2017 conclou que per al titular persona física d’una societat estrangera que ha traslladat la seva residència al Principat, les participacions conservaran el valor d’adquisició inicial, és a dir, el cost d’adquisició abans d’esdevenir societats andorranes arran del canvi de domicili.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat