LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del reglament de la pesca del 5 de març del 2008


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002;

Vist el Reglament de la pesca, del 5 de març del 2008;

Atesa la necessitat de dur a termes diverses modificacions en els conceptes de la pràctica de la pesca sense mort i de la celebració dels concursos de pesca;

Vist que el Govern ha de fixar les condicions tècniques, els requisits administratius i les limitacions per a l’exercici de la pesca;

El present Reglament fixa els procediments per a l’expedició de les llicències de pesca i els permisos d’acotat de pesca, estableix el funcionament de la Comissió de Seguiment de la pesca, defineix les espècies que es poden pescar, regula les condicions i els requisits per a l’exercici de les diferents modalitats de pesca i per a l’autorització i el desenvolupament dels concursos de pesca, fixa el volum de captures i/o de pescadors per dia, així com la mida mínima de captura en les aigües lliures i en els acotats de pesca;

Aquest Reglament deroga el Reglament de la pesca, del 5 de març del 2008, i s’aprova íntegrament per motius de seguretat jurídica.

A proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura el Govern, en la sessió del 25 de febrer del 2010

Decreta
Article únic

S’aprova la modificació del reglament de la Pesca del 5 de març del 2008, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament de la pesca, del 5 de març del 2008, i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s’oposi a allò establert en aquest Reglament.

Reglament de modificació del reglament de la pesca

Capítol I. Disposicions generals

Article 1

El ministeri d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura fixa anyalment els tipus i els imports de les llicències de pesca.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.