LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Exposició de motius

Els medicaments d’alta complexitat són aquells que, per les seves indicacions per a malalties rares o tractaments poc freqüents, perquè són innovadors, pel seu elevat impacte econòmic o perquè requereixen un seguiment especial quant a la seva seguretat, han de ser objecte d’un seguiment acurat que permeti garantir-ne la seguretat, l’eficàcia i l’ús racional.

Aquests medicaments són, majoritàriament, de cost elevat i es destinen al tractament de pacients que pateixen malalties greus, amb una elevada morbiditat o amb tendència a la cronicitat. Per tant, cal instaurar mesures de protecció per a aquest col·lectiu per evitar dificultats d’accés als tractaments a causa del seu cost.

Sobre la base de l’article 139 del Decret legislatiu del 25 d’abril del 2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que estableix que el Govern pot fixar reglamentàriament altres supòsits en què determinats col·lectius tenen dret a un reembossament fins a un 100% de les tarifes de responsabilitat, el Decret preveu que aquests medicaments siguin finançats per la CASS en la totalitat del seu cost.

En virtut de l’article 40 del Decret legislatiu del 26 d’agost del 2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, i amb l’objectiu de garantir l’ús racional, l’efectivitat, l’eficàcia i la seguretat dels medicaments d’alta complexitat, es fixen condicions particulars de prescripció i dispensació dels medicaments d’alta complexitat i s’estableix la possibilitat de definir protocols de tractament i seguiment específics per als medicaments o per a la malaltia a què van destinats. En determinats casos també es pot establir un sistema de validació individualitzada de l’adequació del tractament a cada pacient.

Per dur a terme l’elaboració de protocols i la validació individualitzada d’adequació de tractaments es crea la Comissió de Medicaments d’Alta Complexitat. Aquesta Comissió també assessora el ministeri responsable de la salut en aspectes relacionats amb els medicaments d’alta complexitat.

A més, les mesures que s’instaurin també han d’anar encaminades a assolir els millors resultats en termes d’ús racional, efectivitat, seguretat i eficiència dels medicaments, de forma que es contribueixi a assegurar la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

Aquest Decret deroga l’actual decret de medicaments especialment costosos i les seves actualitzacions posteriors, reprèn els medicaments especialment costosos aprovats successivament i n’incorpora de nous. Es manté, mitjançant la disposició final, el finançament del 100% de les tarifes de responsabilitat dels medicaments i de tots els actes establerts en la nomenclatura relacionats amb els tractaments de diàlisi, quimioteràpia, radioteràpia i trasplantament d’òrgans.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 31 d’agost del 2018;

Vist el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la seva sessió de data 12 de setembre aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, que entrarà en vigor el primer dia del mes següent de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és:
LesLleis.com

a) Establir les condicions de prescripció, dispensació i ús per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat.
b) Crear la Comissió de Medicaments d’Alta Complexitat i establir-ne la composició, les funcions i les directrius de funcionament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.