LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Llei de modificació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte, del 4 de juny de 1998

Text pendent d'introducció a LesLleis.com