LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs

Exposició de motius

El desplegament tributari que s’ha dut a terme aquests darrers anys, quant a la nova creació de figures tributàries, ha suposat una adaptació gradual de les figures existents fins ara, per tal d’adequar-les a la realitat actual.

El tributs que s’han aprovat posteriorment a la Llei de bases de l’ordenament tributari ja preveuen que els elements que determinen la quota tributària es poden modificar per la Llei de pressupost. És aquest el motiu que les lleis de pressupost de cadascun d’aquests anys han incorporat al seu articulat canvis quant al tipus de gravamen dels diversos tributs.

El fet d’actualitzar els tipus de gravamen a través de la Llei de pressupost suposa un avantatge, que és el caràcter anual d’aquesta Llei, però també planteja alguns inconvenients: el primer seria justament aquesta limitació temporal de l’any i, per tant, que un cop modificat el tipus de gravamen mitjançant la Llei de pressupost suposa que a partir d’aquell any cada any s’hagi de tornar a aprovar i publicar en cada exercici el nou tipus. El contrari portaria que seria vigent el tipus aprovat en llei originària. L’altre inconvenient és que la modificació constant dels tipus introdueix una complexitat per a l’obligat tributari, ja que aquest ha de fer un seguiment de tots aquests canvis que tot sovint resulta feixuc.

Per tots aquests motius, es considera convenient aprovar en un únic text tots els tipus de gravamen dels diversos tributs estatals, a excepció de les taxes al consum, l’impost de mercaderies indirecte (IMI) i l’impost indirecte sobre les activitats comercials (IIAC), ja que aquests sí que es troben agrupats en un text únic, vigents en l’actualitat i que comprenguin totes les actualitzacions que fins a aquest moment s’han anat produint per les diverses lleis de pressupost. D’aquesta manera, utilitzant per recollir aquestes modificacions una Llei d’acompanyament, també es corregeix el caràcter d’anualitat que té la Llei de pressupost, en el sentit que les modificacions aquí aprovades es mantinguin en el temps. Aquesta recopilació és la que conté el capítol quart d’aquesta Llei i que no suposa una modificació dels tipus de gravamen o quotes que regeixen en l’actualitat sinó que només comporta introduir un mecanisme de simplificació en l’aplicació de les normes tributàries.

Aquesta Llei es compon de 17 articles, dividits en quatre capítols, i una disposició final que en regula l’entrada en vigor.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.