LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 28/2008, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 de desembre del 2008 ha aprovat la següent:

llei 28/2008, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000

Exposició de motius

L’evolució constant dels estàndards internacionals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme fa palesa la necessitat d’adaptar la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, i aconsellen l’adopció de disposicions harmonitzades amb l’entorn europeu, que siguin fàcilment identificables pels organismes revisors, adaptades, quan escaigui, a les particularitats de l’ordenament jurídic andorrà.

La lluita efectiva contra el finançament del terrorisme exigeix un tractament adequat i explícit en les lleis, i en especial, en la que regula la lluita contra el blanqueig.
LesLleis.com

L’evolució dels estàndards internacionals també s’han reflectit en aquesta modificació; l’ampliació de l’abast dels subjectes obligats, la definició de les persones políticament exposades, la definició del veritable drethavent, la major precisió a l’hora de detallar les obligacions dels subjectes obligats, en especial les de deguda diligència, la introducció dels criteris de risc, el caràcter obligatori dels comunicats tècnics de la UIF són alguns dels aspectes essencials que recull aquesta Llei.

Formalment aquesta Llei de modificació s’estructura en 27 articles, del quals 23 articles modifiquen articles de la Llei del 2000 i 4 articles són de nova creació, dues disposicions addicionals i tres disposicions finals. S’hi modifica el mateix títol de la Llei i també les denominacions del títol II, del capítol IV i de la secció setena. Igualment, es modifiquen els articles 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 i 58 de la Llei del 2000, i es creen els articles 49 bis, 49 ter, 49 quater i 49 quinquies. Finalment, s’estableixen dues disposicions addicionals, la primera relativa a les associacions i altres entitats sense ànim de lucre i la segona per habilitar el Govern a publicar el text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, incloent-hi totes les modificacions i addicions aportades mitjançant aquesta Llei de modificació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.