LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 5/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les pensions de solidaritat per a la gent gran per a l’exercici 2010


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 5/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les pensions de solidaritat per a la gent gran per a l’exercici 2010

Exposició de motius

El 18 de desembre del 2008 el Consell General va aprovar la Llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica. En l’article 29 del capítol tercer es recull la pensió de solidaritat per a la gent gran com a prestació econòmica mensual de caràcter vitalici a la persona destinatària que compleixi els requisits establerts en el Reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran, del 18 de febrer del 2009.

La partida corresponent a aquesta despesa es preveia en el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Vist que aquest pressupost no s’ha aprovat, l’article 22.1 de la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga per dotzenes parts del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Atès que aquest pressupost no preveia cap dotació per fer front a la dita despesa perquè la normativa que regula la pensió de solidaritat per a la gent gran es va aprovar amb posterioritat a l’elaboració del text de pressupost per al 2009, enguany no es disposa de crèdits per dotzenes parts per finançar les pensió de solidaritat per a la gent gran.
LesLleis.com

Aquestes prestacions corresponen a despeses de caràcter social, els pagaments mensuals de les quals no es poden interrompre i per tant, no es poden satisfer si el capítol que els pertoca no es dota pressupostàriament de la quantitat necessària per assumir la previsió de despesa, xifrada en 2.700.007,65 € per al període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre d’enguany.

Vist que el caràcter de necessitat i urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.