LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 81/2010, del 25 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de diverses intervencions urgents de refecció i de reposició d’infraestructures de carreteres generals i secundàries


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 81/2010, del 25 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de diverses intervencions urgents de refecció i de reposició d’infraestructures de carreteres generals i secundàries

Exposició de motius

El Govern té atribuïda la competència del manteniment de les carreteres generals i secundàries de conformitat amb la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns i la Llei qualificada de transferències als comuns, del 4 de novembre de 1993, i la Llei 7/2005, del 21 de febrer, de designació de carreteres.

Pel que fa a les carreteres secundàries, l’Administració General n’assegura el manteniment, entenen com a tal la conservació en bon estat dels elements existents, les reparacions, les refeccions, les reposicions o la substitució dels elements malmesos o en mal estat, però en cap cas la seva millora, que és competència de les administracions comunals.

El Ministeri d’Ordenament Territorial ha de fer front amb caràcter de màxima urgència a diverses intervencions, principalment en carreteres secundàries, de refecció de talussos i murs de sosteniment, i conduccions d’aigües pluvials de la xarxa de carreteres. L’elevada pluviositat d’enguany, sobretot el mes de juny i puntualment el mes de juliol, han ocasionat nombrosos desperfectes a la xarxa viària que poden provocar, si no s’actua amb la celeritat necessària, l’esfondrament de la plataforma de la carretera amb el consegüent perill per a les persones i disfuncions en el trànsit.

Els indrets afectats per la problemàtica esmentada són els següents: PK 8+050 de la CG-1 (zona de la Riverola), PK 6+100 de la CG-4 (zona de Pal), PK 2+100 de la CS-310 (d’Anyós), PK 16+100 de la CS-130 (de la Rabassa), PK 12+500 de la CS-131 (de la Peguera), PK 1+500 de la CS-140 (de Fontaneda), PK 2+300 de la CS-101 (de la Comella), PK 4+100 de la CS-240 (del coll d’Ordino), PK 7+800 de la CS-220 (dels cortals d’Encamp), PK 3+900 de la CS-200 (d’Engolasters), PK 3+500 de la CS-251 (del Forn de Canillo), PK 0+400 de la CS-500 (del Puiol del Piu).
LesLleis.com

El caràcter de màxima urgència i necessitat d’aquesta despesa, per a la qual no hi ha dotació pressupostària per a l’exercici 2010, deriva del perill que poden provocar per a les persones l’esfondrament de la plataforma de la carretera i les esllavissades.

El projecte de pressupost per a l’exercici 2010 del Ministeri d’Ordenament Territorial preveia una dotació per fer front als treballs de refecció i de rehabilitació de murs de sosteniment de carreteres generals i secundàries. El Govern, en la sessió del 21 d’abril del 2010, va aprovar un Projecte de llei de crèdit extraordinari per fer front a diversos treballs de conservació de la xarxa de carreteres que preveia aquesta partida.

Atès que en la sessió del 3 de juny del 2010 el Consell General no va aprovar aquest Projecte de llei de crèdit extraordinari, el Govern, per acord del 9 de setembre del 2010 i d’acord amb els articles 28 i 23 de la Llei general de les finances públiques, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 438.126,91 euros per a les partides pressupostàries següents:
620 Departament de Mobilitat i Explotació de carreteres-622 Area de Conservació i Explotació de Carreteres-61700-Conservació de Carreteres-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, carreteres, per un import de 388.327,12 euros.

620 Mobilitat i Explotació de carreteres-622 Area de Conservació i Explotació de Carreteres-60910-Estudis i projectes d’inversió-1994-000000018 Refeccions, obres fàbrica, carreteres, per un import de 49.799,79 euros
Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de setembre del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.