LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 14/2011, del 13 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar fins a la fi de l’exercici 2011


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’octubre del 2011 ha aprovat la següent:

llei 14/2011, del 13 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar fins a la fi de l’exercici 2011

Exposició de motius

El Govern ha de fer front a les despeses i a les prestacions socials dels mesos de novembre i desembre de l’exercici 2011 següents: les pensions de solidaritat per a la gent gran, les prestacions econòmiques per desocupació involuntària, i les pensions no contributives i les prestacions familiars derivades de l’aplicació de la Llei de la seguretat social.

També ha de fer front a les prestacions econòmiques d’atenció social i al servei de transport públic urbà gratuït per a la gent gran i per a les persones amb discapacitats en el marc de les prestacions que s’ofereixen per mitjà de la targeta magna i la targeta blava.

D’una banda, el Govern ha de finançar les pensions de solidaritat per a la gent gran, que es xifren en 387.526,99 euros; les prestacions per desocupació involuntària, per un import de 182.921,36 euros, i les pensions no contributives i les prestacions familiars, que es xifren en un import total d’1.256.946,65 euros per als mesos de novembre i desembre d’enguany.

Les pensions de solidaritat per a la gent gran s’estableixen a l’article 22 de la Llei 93/2010, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració. Aquest article recull la pensió de solidaritat per a la gent gran com a prestació econòmica mensual de caràcter vitalici a la persona destinatària que compleixi els requisits establerts al Reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran, del 18 de febrer del 2009.

Quant a les prestacions per desocupació involuntària, les regula el Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social, del 16 de febrer del 2011, on s’estableixen com una ajuda econòmica temporal adreçada a les persones treballadores que es puguin veure abocades a una situació de desocupació laboral involuntària, i es trobin amb dificultats sobrevingudes per poder cobrir les seves necessitats bàsiques i les de la seva família.

Les pensions no contributives i les prestacions familiars es fixen a l’article 86 de la Llei 17/2008 de la seguretat social, que n’estableix el finançament a càrrec del Govern en tant que ha de contribuir al finançament de les despeses de la branca general, de la branca jubilació i de la branca de prestacions familiars.

D’altra banda, el Govern ha d’assumir les prestacions econòmiques del servei d’atenció social de primària, l’import de les quals es xifra en 727.488,92 euros destinats a finançar les prestacions socials que s’atorguen a les persones que per diversos motius requereixen en un moment determinat el suport de l’Estat per poder fer front a l’atenció de les seves necessitats bàsiques (habitatge, alimentació, etc.), prestacions que, a causa del context socioeconòmic actual s’estan incrementant de manera significativa.

Endemés, el Govern ha de finançar els serveis de transport públic urbà gratuït que s’ofereixen a les persones grans i a les persones amb discapacitats que tenen la targeta magna o la targeta blava, respectivament, el cost dels quals es xifra en 251.493,99 euros, per poder cobrir les demandes actuals fins a la fi de l’exercici 2011.

Les prestacions econòmiques d’atenció social de primària s’estableixen d’acord amb el Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social, del 16 de febrer del 2011, i es fixen com a ajudes dineràries atorgades pel Govern a persones individuals o unitats familiars adreçades a proporcionar mitjans per atendre necessitats bàsiques, prevenir o superar situacions de marginació i d’exclusió social, per fomentar l’autonomia i facilitar l’accés als programes, a les activitats i als serveis d’atenció social.

I, per acabar, quant al servei de transport públic urbà per a les persones que posseeixen la targeta magna, el Govern garanteix aquest servei gratuït mitjançant els contractes administratius corresponents, els quals estableixen uns preus fets per zones. El preu final dels serveis és en funció dels beneficiaris, el nombre dels quals ha augmentat els darrers anys.

Com a conseqüència de l’estancament del creixement econòmic nacional dins del context d’una crisi d’àmbit internacional, la realitat social del Principat ha sofert un canvi substancial en què és essencial l’actuació dels serveis socials del Govern per poder assegurar un conjunt de prestacions orientades a garantir que les persones que es trobin en situacions de dificultat o precarietat no es vegin abocades a una situació de risc d’exclusió i marginació social. Aquesta realitat queda reflectida amb el notori creixement que han experimentat els ajuts i les prestacions socials atorgats des dels serveis socials del Ministeri de Salut i Benestar i als quals, a hores d’ara, no es pot fer front mitjançant els crèdits definitius prorrogats en dotzenes parts del pressupost de l’exercici 2009, els quals enguany s’han finançat mitjançant crèdits retinguts o transferències d’altres partides del pressupost disponible.

Vist que les pensions de solidaritat per a la gent gran, les prestacions econòmiques per desocupació involuntària, i les pensions no contributives i les prestacions familiars derivades de l’aplicació de la Llei de la seguretat social de l’exercici 2010 es van finançar mitjançant l’aprovació de lleis de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit pels imports anuals de la despesa; i atès que les despeses per aquests conceptes dels mesos que van de gener a octubre del 2011 s’han finançat amb càrrec als crèdits definitius prorrogats en dotzenes parts del pressupost del 2009 els quals es financen mitjançant crèdits retinguts o transferències de crèdit d’altres partides;

Vist que el Govern no disposa de crèdits o no en disposa de manera suficient per fer front a les despeses i a les prestacions socials esmentades, d’un import total de 2.806.377,91 euros;

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses de referència queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris suficients per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar i dels acords o convenis signats per al desenvolupament d’aquesta normativa;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 28 de setembre del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.