Carregant...
 

Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de desembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració

Exposició de motius

L’estancament del creixement econòmic nacional, agreujat pel context de crisi de caràcter internacional, i les repercussions que té sobre el benestar de la ciutadania evidencien la necessitat de reforçar les accions inicialment previstes a la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, amb l’adopció de noves mesures més adaptades a una realitat econòmica i social canviant. D’altra part, algunes de les disposicions d’aquesta darrera Llei contenien mesures de caràcter excepcional i d’aplicació temporal, fet pel qual ja no són vigents al dia d’avui i, per tant, insuficients per contribuir a superar la situació tan difícil que planteja el marc econòmic actual. Aquestes consideracions han portat a valorar positivament l’adopció d’un nou text legislatiu que, tot i que reprèn algunes de les mesures de la Llei referida, modifica i amplia el contingut i l’abast de les accions que preveu.
LesLleis.com

La situació econòmica actual posa de manifest que és imprescindible un nou model econòmic, més sostenible, sustentat en el capital humà, la competitivitat i el coneixement, amb l’objectiu de garantir el benestar dels ciutadans actuals i encarar, amb bones perspectives, el futur de les noves generacions. Aquest nou model no ha d’implicar, però, la desaparició dels sectors més tradicionals de l’economia andorrana, sinó que n’ha de fomentar la modernització mitjançant l’ús de les noves tecnologies, la innovació i la recerca com a factors essencials per augmentar la productivitat i la competitivitat de les empreses andorranes.

La conjuntura actual imposa també l’aplicació rigorosa del principi d’austeritat pel que fa a la racionalització de la despesa de funcionament de l’Administració general i de les entitats parapúbliques.

Aquest text legislatiu recull mesures i disposicions que, necessàriament, han de modificar alguns aspectes de les regulacions actuals, així com el seu desplegament reglamentari per a la consecució dels objectius determinats.

Capítol primer. Promoció de l’activitat econòmica i social

Article 1. Promoció i reactivació de l’activitat econòmica i social

1. El Govern ha d’informar de l’existència de l’estatus de resident passiu al Principat d’Andorra i del marc legislatiu que el regula, fent-ne una difusió adequada.

2. El Govern ha de crear paquets turístics de la marca Pirineus, sempre que sigui possible juntament amb els nostres veïns.

3. El Govern ha de posar en marxa polítiques de formació ocupacional, reals i efectives, que ajudin a assolir un estatus d’ocupació del 100%.
Article 2. Contractació pública d’empreses andorranes Image

1. El Govern, els comuns, les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques han d’establir les mesures necessàries per tal de prioritzar la contractació d’empreses i de professionals d’Andorra en tots els processos de contractació mentre no hi hagi acords que permetin que les empreses i els professionals andorrans puguin ofertar els seus productes o serveis a l’exterior en igualtat d’oportunitats.

2. El Govern ha de desenvolupar una campanya de sensibilització respecte dels beneficis i els avantatges de comprar i contractar serveis a empreses i professionals nacionals.

Mostra afectació, vigent des de l’01/09/2022
Disposició transitòria vuitena. Vigència de l’article 2 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració

Mentre els acords entre Andorra i la Unió Europea no ho disposin altrament, els poders adjudicadors continuen aplicant l’article 2 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració.

Afectació de la disposició transitòria vuitena de la Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.


Article 3 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 20/01/2011 al 10/07/2013
Article 3. Prevenció i lluita contra l’intrusisme

1. El Govern ha de prendre les mesures oportunes i ha de desenvolupar els mecanismes necessaris en matèria de prevenció i lluita contra l’intrusisme empresarial, entenent que existeix intrusisme empresarial quan una persona física o jurídica, resident o no resident, du a terme activitats comercials, industrials o professionals al país, sense gaudir de les autoritzacions administratives escaients.

2. Quan una conducta infractora, sigui per acció o per omissió, es qualifica com a intrusisme empresarial, se sanciona amb una multa econòmica per un import de 3.000 a 12.000 euros, i també se suspèn immediatament l’activitat no autoritzada. Per establir la graduació de la sanció es tenen en compte diversos factors:

a) el risc per a la salut,
b) la quantia del benefici obtingut,
c) el grau d’intencionalitat,
d) la repercussió social, i
e) la generalització de la infracció i la reincidència.


3. Quan la infracció comesa és per la forma de l’activitat comercial que es du a terme o pels productes comercialitzats, les sancions imposades comporten el comís i la pèrdua dels productes objecte de l’activitat comercial de què es tracta. El destí o el tractament dels productes comissats es fa d’acord amb el que dicta la legislació vigent al Principat per a casos anàlegs o similars.

4. Quan la persona física o jurídica responsable de la conducta infractora no és resident a Andorra, l’Administració exigeix una quantia equivalent a la proposta màxima de sanció en concepte de dipòsit que garanteix el cobrament. En cas de no poder fer front al dipòsit esmentat, l’Administració procedeix a la immobilització dels vehicles, de la maquinària o d’altres béns relacionats amb el desenvolupament de l’activitat infractora.

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç.


Article 4. Declaració de prestació de serveis

1. Quan una persona física o jurídica no establerta a Andorra hi presta serveis que comporten el desplaçament de professionals o assalariats en territori andorrà, ha de declarar a la Duana Andorrana, en el moment de l’entrada, la naturalesa dels serveis que es vénen a prestar independentment del fet que dugui o no dugui mercaderia per declarar.

2. Un cop aquesta persona finalitza la prestació de serveis ha de presentar, prop de la Duana Andorrana i en el moment de la sortida, la factura o un document equivalent que indiqui l’import dels serveis prestats.

3. El Govern ha d’establir reglamentàriament, en un termini màxim de dos mesos a comptar de l’entrada en vigor de la present Llei, les modalitats i les formalitats per dur a terme la declaració de prestació de serveis, i el preu públic per fer-ne la tramitació.

4. Quan es constata que no s’han dut a terme les formalitats previstes a l’apartat 1 o a l’apartat 2 anteriors, el Departament de Duana sanciona aquest incompliment amb una multa econòmica d’un import de 1.000 euros.

5. La reincidència en la comissió d’aquest incompliment se sanciona amb una multa econòmica corresponent al doble de la sanció establerta a l’apartat anterior. A l’efecte d’aquesta Llei s’entén per reincidència l’existència de dues resolucions fermes per la mateixa infracció en un període de dos anys immediatament anteriors a la comissió de la infracció de la qual es tracti.

6. L’Administració exigeix una quantia equivalent a la proposta màxima de sanció en concepte de dipòsit per garantir el cobrament. En cas de no poder fer front al dipòsit esmentat, l’Administració procedeix a la immobilització dels vehicles, de la maquinària o d’altres béns relacionats amb el desenvolupament de l’activitat infractora.
Article 5. Llista de càrrega

1. Tot conductor d’un mitjà de transport que efectua una importació amb mercaderies ha de dur una llista de càrrega. Aquesta llista de càrrega s’ha de poder presentar al despatx de Duana en el moment de l’entrada al territori andorrà i en qualsevol punt del territori, fins a la descàrrega completa del mitjà de transport.

2. S’entén per llista de càrrega el document en què consten les dades principals de l’enviament. El Govern ha d’establir reglamentàriament el format i la informació que ha de figurar a la llista de càrrega.

3. Estan facultats per demanar la llista de càrrega al conductor d’un mitjà de transport que ha importat mercaderies els agents de Duana, els agents de Policia i els inspectors de l’Administració general.

4. Quan el conductor del mitjà de transport no presenta la llista de càrrega, el Departament de Duana sanciona aquest incompliment amb una multa econòmica d’un import de 1.000 euros.

5. La reincidència en la comissió d’aquest incompliment se sanciona amb una multa econòmica corresponent al doble de la sanció establerta a l’apartat anterior.

A l’efecte d’aquesta Llei s’entén per reincidència l’existència de dues resolucions fermes per la mateixa infracció en un període de dos anys immediatament anteriors a la comissió de la infracció de la qual es tracti.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.