LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 3/2016, del 10 de març, de creació de l’Agència Andorrana Antidopatge (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 de març del 2016 ha aprovat la següent:

llei 3/2016, del 10 de març, de creació de l’Agència Andorrana Antidopatge

Exposició de motius

La pràctica cada vegada més habitual i estesa del dopatge ha portat els estats a buscar solucions internacionals harmonitzades i polítiques coordinades per aconseguir més eficiència en la lluita per eliminar-lo.
LesLleis.com

Avui el dopatge s’ha estès més enllà de la competició esportiva i és present també en l’esport de lleure, cosa que agreuja les conseqüències negatives d’aquesta pràctica tan allunyada dels valors de l’esport, com l’honestedat, la recerca de l’excel·lència del talent propi, l’educació, la diversió o l’esforç per unes pràctiques de vida sana, i fa més complexa la tasca que han de complir les polítiques i els programes antidopatge.

A Andorra la Llei de l’esport, del 30 de juny de 1998, va ser la primera eina per afrontar el dopatge. Més endavant, l’any 2005, es va adoptar el Reglament sobre el control del dopatge esportiu, que va establir els mecanismes per articular una política coordinada, integrada i participada per institucions públiques i privades. Efectivament, aquell Reglament va crear un òrgan administratiu adscrit al ministeri competent en matèria d’esports, anomenat Comissió Estatal Antidopatge, amb la funció d’elaborar un pla integral i d’implementar una política activa de lluita contra el dopatge. Aquest desplegament legislatiu i reglamentari va ser completat amb l’adhesió del nostre país al Conveni contra el dopatge el 2006 i al Conveni internacional contra el dopatge en l’esport el 2008. I aquell mateix any Andorra va signar el Codi mundial antidopatge.

El Codi mundial antidopatge és el document de base que harmonitza les polítiques i els reglaments antidopatge de les organitzacions esportives i de les autoritats públiques d’arreu del món, i intenta millorar els resultats poc satisfactoris anteriors obtinguts per la manca de coordinació entre els actors implicats.

Des que va entrar en vigor l’1 de gener de 2004, el Codi ha demostrat ser una eina eficaç en l’harmonització dels esforços de lluita contra el dopatge a tot el món, i un gran nombre de governs i organitzacions esportives l’han adoptat com a eina fonamental de les seves polítiques i els seus programes. L’aprovació del Codi ha donat lloc a avenços importants, com ara en matèria d’establiment de regles i d’aclariment de responsabilitats dels diversos socis de la lluita contra el dopatge.

El text del Codi s’ha anat revisant a mesura que el dopatge ha anat evolucionant i d’acord amb els resultats que s’han anat obtenint. Basant-se en l’experiència acumulada amb l’aplicació del Codi de 2003, l’Agència Mundial Antidopatge ha adoptat dos noves versions del Codi: la primera, l’any 2009, i la darrera, en vigor des de l’1 de gener de 2015.

Andorra va signar el Codi mundial antidopatge l’any 2008 i vol alinear-se amb les institucions i els estats de tot el món que treballen per eliminar el dopatge de qualsevol mena de pràctica esportiva signant la nova versió del Codi de 2015 i posant en pràctica polítiques harmonitzades internacionalment i actualitzades.

Aquesta Llei fa un pas endavant en la lluita contra el dopatge creant l’Agència Andorrana Antidopatge com a òrgan nacional independent de lluita contra el dopatge i interlocutor de l’Agència Mundial Antidopatge. L’Agència Andorrana serà l’encarregada, entre altres funcions, de signar i aplicar les actualitzacions del Codi mundial antidopatge i de desenvolupar el Pla nacional de lluita contra el dopatge.
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és la creació de l’Agència Andorrana Antidopatge. Aquesta agència és l’organització nacional antidopatge a Andorra i disposa de jurisdicció exclusiva i automàtica en matèria de dopatge a Andorra. L’Agència Andorrana Antidopatge té la missió de signar i aplicar a Andorra el Codi mundial antidopatge vigent a cada moment, amb l’objectiu de protegir el dret dels esportistes de participar en activitats esportives sense dopatge, promoure la salut i garantir l’equitat i la igualtat de tothom en l’àmbit de l’esport.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.