LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 15/2016, del 20 d’octubre, de modificació de la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 d’octubre del 2016 ha aprovat la següent:

llei 15/2016, del 20 d’octubre, de modificació de la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric

Exposició de motius

El 10 de març del 2016, el Consell General va aprovar la Llei de foment del vehicle elèctric en el marc d’una estratègia global adreçada a implantar vehicles amb mobilitat elèctrica al Principat d’Andorra i a desenvolupar una mobilitat sostenible incentivant els vehicles menys contaminants.
LesLleis.com

Una de les mesures incloses en la Llei esmentada va ser modificar la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d’abril de 1994, per incentivar fiscalment els vehicles poc contaminants en detriment dels més contaminants, i amb la premissa de mantenir la recaptació actual. En concret, la nova base de tributació de la taxa per als turismes i les furgonetes la constituïen el grau de CO2 emès per quilòmetre, en substitució de la potència fiscal (cavalls fiscals), per a tots els vehicles matriculats a partir del 22 de gener del 2009, data a partir de la qual el grau d’emissions de CO2 ha de figurar en la carta groga. Així mateix, en el cas de les furgonetes, s’establia una reducció de la taxa sobre la tinença de vehicles durant el primer i el segon períodes impositius successius des de l’entrada en vigor de la Llei, és a dir, pels anys 2017 i 2018, del 50% i del 25% respectivament. Aquesta reducció pretenia retrobar una certa equivalència en la recaptació de la taxa sobre la tinença de vehicles per a les furgonetes, en el canvi de potència fiscal a grau d’emissions de CO2 en concepte de base de tributació, i, en tot cas, beneficiar els propietaris de les furgonetes menys contaminants en detriment de les més contaminants, atès que, en la majoria de casos, el canvi de base incrementava globalment la tributació i penalitzava en particular els propietaris de furgonetes amb una potència fiscal inferior als 10 cavalls fiscals.

Tanmateix, el redactat de la disposició transitòria de la Llei 4/2016 no diferenciava l’aplicació d’aquesta reducció entre els vehicles matriculats abans del 22 de gener del 2009, que continuarien estan gravats en funció de la potència fiscal, i els matriculats posteriorment a aquesta data, que passarien a tributar per la taxa sobre la tinença de vehicles en funció del grau d’emissions de CO2. D’aquesta forma, totes les furgonetes es beneficiarien, de forma no justificada atenent els objectius esmentats, d’una reducció de la taxa sobre la tinença de vehicles del 50% l’any 2017 i del 25% l’any 2018, quan aquesta reducció només havia d’aplicar-se a les furgonetes gravades sobre la base del grau d’emissions de CO2.

Per corregir aquest fet i retornar a l’objectiu inicial de la mesura, es modifica la disposició transitòria de la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric, especificant que la reducció de la taxa sobre la tinença de vehicles tipus furgonetes, durant el primer i segon períodes impositius, només afecta els propietaris de furgonetes en la carta groga de les quals hi figura el grau d’emissions de CO2.

Alhora s’ha considerat pertinent precisar, en cas de dubte en l’aplicació de l’article 5 de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, els casos en què la base de tributació es calcula d’acord amb la potència fiscal i els casos en què es calcula en funció del grau d’emissions de CO2. Així, la modificació de l’article esmentat fa palès que els vehicles de tipus turisme i furgoneta liquidaran la taxa sobre la tinença de vehicles en funció del grau d’emissions de CO2 quan en la carta groga hi figuri aquesta informació, és a dir, en els vehicles matriculats a partir del 22 de gener del 2009, i en funció de la potència fiscal quan en la carta groga no hi aparegui el grau d’emissions de CO2.

Finalment, la Llei incorpora dos disposicions finals, la primera de les quals encomana al Govern la publicació d’un nou text refós de la taxa sobre la tinença de vehicles, i la segona estableix l’entrada en vigor de la Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.