LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 16/2016, del 20 d’octubre, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 d’octubre del 2016 ha aprovat la següent:

llei 16/2016, del 20 d’octubre, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances

Exposició de motius

La Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances va suposar per aquesta institució un important impuls per dotar-la dels mitjans i competències necessaris per assolir els seus objectius en un context del sector financer cada cop més global i complex. L’expansió internacional del sistema financer andorrà, l’evolució dels mercats financers a nivell internacional o els compromisos concrets per part d’Andorra amb la Unió Europea amb la firma de l’Acord Monetari, són alguns exemples que il·lustren la necessitat constant d’augmentar i especialitzar els recursos de l’autoritat del sistema financer andorrà.

En aquest sentit cal eliminar algunes limitacions en relació a la nacionalitat dels membres del Consell d’Administració i de la direcció de l’INAF per facilitar que es puguin incorporar a aquestes responsabilitats les persones amb l’experiència professional i les competències tècniques idònies per poder desenvolupar-les.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.