LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 15/2017, del 13 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de juliol del 2017 ha aprovat la següent:

llei 15/2017, del 13 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Exposició de motius

El 24 de novembre de 2011, el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, el qual va acompanyat d’un annex, que s’ha anat actualitzant de manera periòdica i que relaciona els actes jurídics i les disposicions normatives de la Unió Europea que l’Estat andorrà s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic en els termes establerts a l’article 8 de l’acord esmentat.

Així, en virtut de l’esmentat Acord monetari, Andorra s’ha compromès a implementar, entre altres, en el seu ordenament jurídic la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Igualment, s’ha de destacar que el Principat d’Andorra es sotmet de manera periòdica a les avaluacions del Consell d’Europa, realitzades pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme (Moneyval), avaluacions per a les quals resulta fonamental una adequada i efectiva implementació dels estàndards internacionals en la matèria, materialitzats en les noves recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI).

Els mencionats estàndards internacionals obliguen a realitzar diferents modificacions del marc jurídic penal andorrà.

En primer lloc, les recomanacions del GAFI obliguen a incloure com a delicte subjacent del delicte de blanqueig el contraban de béns i, per tant, no només el contraban de mercaderies sensibles. És per això, que es modifica l’article 245 del Codi penal amb la doble finalitat: (i) la de tipificar com a delicte el contraban de qualsevol tipus de mercaderia i (ii) la de reforçar la lluita del contraban de mercaderies sensibles modificant el llindar mínim previst i suprimint alhora l’article 498 que tipifica el contraban de mercaderies sensibles en el marc d’una contravenció penal.

En segon lloc, els estàndards internacionals també obliguen, amb cert marge d’apreciació per part dels Estats, a tipificar el delicte fiscal i incloure aquest com a delicte subjacent del delicte de blanqueig.

En aquest cas, s’ha optat per tipificar un delicte fiscal de caràcter comú que considera delicte la defraudació, per acció o omissió, a l’Administració amb la finalitat d’evadir el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s’haguessin hagut de retenir o d’obtenir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions, quan la quantia de la quota defraudada, l’import no ingressat de les retencions o dels beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions indegudament obtinguts, superi els 75.000 euros i, que representi almenys, el 5% de la quota tributària exigible.

En relació amb el delicte fiscal, es tipifica un tipus ordinari i un tipus agreujat, aquest darrer subjacent del delicte de blanqueig i alhora s’introdueix una reducció de pena. Com a conseqüència d’aquesta modificació, i compte tingut que el Principat d’Andorra ha optat per un sistema combinat de llista i llindar, s’ha modificat l’article 409 del Codi penal amb la finalitat fonamental d’incloure el delicte fiscal com a delicte subjacent, així com les insolvències punibles, la defraudació a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, el finançament il·legal de partits polítics i el malbaratament de cabdals públics.

En relació amb l’aplicació dels nous articles 248, 248 bis i 248 ter i a l’article 409, s’afegeix una disposició transitòria amb al finalitat de regular la seva implementació temporal.

Igualment, es modifiquen diversos articles relatius a la lluita contra el terrorisme i el seu finançament en compliment de la Resolució 2178 (2014) del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la Recomanació 5 del GAFI.
Article 1. Modificació de l’article 245 del Codi penal

1. Es modifica l’article 245 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat en els termes següents:
LesLleis.com

“Article 245. Delicte de contraban

1. El qui importi o exporti il·lícitament qualsevol mercaderia per un valor:

a) d’entre 50.000 euros i 100.000 euros, ambdós inclosos, ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys i multa des de l’equivalent fins al doble del valor de la mercaderia.
b) superior a 100.000 euros, ha de ser castigat amb una pena de presó de tres mesos a tres anys i multa des de l’equivalent fins al doble del valor de la mercaderia.


2. Quan es tracti de mercaderia sensible definida a la legislació vigent en matèria de control de mercaderies sensibles, la importació o exportació il·lícita, la tinença o circulació en territori andorrà d’aquest tipus de mercaderia, sense tenir la llicència específica prevista legalment, quan el valor de la mateixa sigui:

a) entre 6.000 euros i 18.000 euros, ambdós inclosos, ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys i multa des de l’equivalent fins al doble del valor de la mercaderia.
b) superior a 18.000 euros, ha de ser castigat amb una pena de presó de tres mesos a tres anys i multa des de l’equivalent fins al doble del valor de la mercaderia.


3. La modificació o l’alteració de parts o de l’estructura d’un vehicle per crear cavitats amagades o dobles fons especialment arranjats i destinats a ocultar mercaderia ha de ser castigat amb pena de presó fins a un any.

4. En els supòsits previstos als apartats 2 i 3, el tribunal pot imposar, endemés de les penes complementàries i les conseqüències accessòries que cregui oportunes, la pena d’inhabilitació per operar amb mercaderies sensibles fins a quatre anys.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.